Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  10:22 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۵
تعداد بازدید  :  354
Print
   
موسیقی

موسیقی

آموزش موسیقی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ راه‌ گ‍ردان‍ی‌ م‍رک‍ب‌خ‍وان‍ی‌ و م‍رک‍ب‌ن‍وازی‌ از طری‍ق‌ ت‍ش‍اب‍ه‌ م‍ل‍ودی‍ک‌ گ‍وش‍ه‌ه‍ا

اع‍ظم‍ی‌ک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۳۸ -

ه‍ف‍ت‌ه‍ن‍رس‍پ‍اه‍ان‌

۱۳۸۳

۲

آن‍ام‍اگ‍دال‍ن‍ا

ب‍اخ‌، ی‍وه‍ان‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌، ۱۷۵۰ -۱۶۸۵ Bach, Johann Sebastian

ه‍ن‍ر و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۷۸

۳

ب‍ی‍ر: م‍ت‍د م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ی‍ان‍و اپ‍وس‌۱۰۱

ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۸۰۳-۱۸۶۳ م‌.، baa01، Beyer، , Ferdinand، a01

س‍رود

۱۳۷۵

۴

ه‍زار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ آواز ( م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌)

م‍طل‍ق‌، ک‍اظم‌

ف‍راگ‍ف‍ت‌

۱۳۸۵

۵

ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ه‍ارم‍ون‍ی‌ و پ‍ی‍ان‍وی‌ ج‍ز

ال‍دی‍س‌، دام‍ی‍ن‍ی‍ک‌,س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌Alldis, Dominic

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۶

ک‍وت‍اه‌ت‍ری‍ن‌ راه‌ در ن‍وازن‍دگ‍ی‌ پ‍ی‍ان‍و

گ‍ی‍زه‌ک‍ی‍ن‌، وال‍ت‍ر، ۱۹۵۶ -۱۸۹۵ Giese king, Walter

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۷

ره‍ب‍ری‌ ک‍ر

ک‍اپ‍لان‌، آب‍راه‍ام‌Kaplan, Abraham

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۰

۸

ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌

ب‍رت‌، ج‍ورج‌، م‌ -۱۹۲۹ Burt, George

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۸۳

۹

رس‍ال‍ه‌ ف‍وگ‌

ژدال‍ژ، آن‍دره‌، ۱۹۲۶ -۱۸۵۶ Gedalge, Andre

ب‍رگ‌

۱۳۶۹

۱۰

رس‍ال‍ه‌ای‌ در ک‍ن‍ت‍ر پ‍وان‌ و ف‍وگ‌

ک‍روب‍ی‍ن‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌، م‌ ۱۸۴۲-۱۷۶۰ Cherubini, Luigi

گ‍ش‍ای‍ش‌

۱۳۸۴

۱۱

ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ری‍م‍س‍ک‍ی‌ - ک‍ورس‍اک‍وف‌، ن‍ی‍ک‍الای‌ آن‍دری‌ی‍وی‍چ‌، م‌ ۱۹۰۸-۱۸۴۴ Rimskii -Korsakov, Nikolai Andreevich

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۲

۱۲

ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ری‍م‍س‍ک‍ی‌ - ک‍ورس‍اک‍وف‌، ن‍ی‍ک‍الای‌ آن‍دری‌ی‍وی‍چ‌، م‌ ۱۹۰۸-۱۸۴۴ Rimskii -Korsakov, Nikolai Andreevich

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۲

۱۳

رس‍ال‍ه‌ ه‍ارم‍ون‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌

دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۹۲۴ -۱۸۳۷ Dubois, Theodore

ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۱۴

ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍اس‌ه‍ا و آوازه‍ای‌ داده‌ش‍ده‌

دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۹۲۴ -۱۸۳۷ Dubois, Theodore

ن‍ش‍ر ب‍رگ‌

۱۳۶۸

۱۵

ک‍ت‍اب‌ س‍رای‍ش‌

م‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍ران‍ی‌

۱۳۸۲-۱۳۸۴

۱۶

ک‍ت‍اب‌ س‍رای‍ش‌

م‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍ران‍ی‌

۱۳۸۲-۱۳۸۴

۱۷

آث‍ار ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

س‍ول‍ی‌، ژان‌ ژاک‌، Soleila01، , Jean-Jacques، ba، a01

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۷

۱۸

ت‍ئ‍وری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌، ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌

س‍رآب‍ادان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۹ -

چ‍ن‍دگ‍اه‌

۱۳۸۵

۱۹

ت‍ئ‍وری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ال‍ه‍ام‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، -۱۳۲۷

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۸

۲۰

درک‌ و دری‍اف‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ک‍ام‍ی‍ن‌، روژه‌، ۱۹۳۴ - م‌ba، Kamien، , Roger، a01

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۰

۲۱

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍دارس‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

ث‍ال‍ث‌

۱۳۸۲

۲۲

دس‍ت‍ور م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار س‍ال‌ اول‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵ -۱۳۴۴

م‍اه‍ور

۱۳۸۶

۲۳

دس‍ت‍ور س‍ه‌ت‍ار: دوره‌ی‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍اه‍ور

۱۳۷۸

۲۴

ردی‍ف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

م‍ع‍روف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۴ -۱۲۶۸

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

-۱۳

۲۵

ش‍ی‍وه‌ س‍ن‍ت‍ورن‍وازی‌

ک‍ام‍ک‍ار، پ‍ش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۰ -

ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌، آرام‍ش‌

۱۳۸۸

۲۶

دس‍ت‍ور م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار ( ک‍ت‍اب‌ اول‌)ب‍ر اس‍اس‌ گ‍ردآوری‌ روح‌ ال‍ل‍ه‌ خ‍ال‍ق‍ی‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۴ -۱۲۸۵

م‍وس‍س‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ارف‌

۱۳۸۹

۲۷

ه‍ش‍ت‌ آه‍ن‍گ‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، -۱۳۱۱

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۷

۲۸

۲۳[ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌] ق‍طع‍ه‌ پ‍ی‍ش‌درآم‍ده‍ا و رن‍گ‌ه‍ای‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رخ‍ان‌ ش‍ه‍ن‍ازی‌

ش‍ه‍ن‍ازی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۶۳ -۱۲۷۶

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۷

۲۹

آت‍ش‌ ک‍اروان‌: گ‍ل‍چ‍ی‍ن‍ی‌ از ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ه‍ا و ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز و م‍ل‍ودی‌ه‍ای‌ ب‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ان‍وش‌، ۱۳۵۲ -

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌

۱۳۸۱

۳۰

ش‍ع‍ر ب‍ی‌واژه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍وازی‌ه‍ای‌ پ‍روی‍ز م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴ -۱۳۸۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌

-۱۳۸۵

۳۱

آم‍وزش‌ ت‍م‍ب‍ک‌

 

م‍اه‍ور

۱۳۶۸

۳۲

ت‍ن‍ب‍ک‌ و ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ ری‍ت‍م‌ از زوای‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌

رج‍ب‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۸ -

: س‍رود

،۱۳۸۸

۳۳

آم‍وزش‌ ت‍ن‍ب‍ک‌

رج‍ب‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۸ -

س‍رود

۱۳۸۰-۱۳۷۸

۳۴

دف‌ و دف‌ ن‍وازی‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ و روش‌ اح‍م‍د خ‍اک‌ طی‍ن‍ت‌

خ‍اک‌ طی‍ن‍ت‌، اح‍م‍د

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۳

۳۵

آم‍وزش‌ پ‍ی‍ان‍و: ۲۴ دق‍ی‍ق‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

ع‍م‍ران‌، ف‍ری‍د، -۱۳۲۴

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۸۱

۳۶

آم‍وزش‌ س‍ه‌ت‍ار

ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۴-

۳۷

آم‍وزش‌ س‍ه‌ت‍ار

ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۴-

۳۸

ش‍ی‍وه‌ی‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وخ‍ت‍ن‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۴۰ -

چ‍ن‍گ‌

۱۳۷۸

۳۹

ش‍ی‍وه‌ی‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وخ‍ت‍ن‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۴۰ -

چ‍ن‍گ‌

۱۳۷۸

۴۰

ش‍ی‍وه‌ی‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وخ‍ت‍ن‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۴۰ -

چ‍ن‍گ‌

۱۳۷۸

۴۱

ش‍ع‍ر ب‍ی‌واژه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍وازی‌ه‍ای‌ پ‍روی‍ز م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴ -۱۳۸۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌

-۱۳۸۵

۴۲

ده‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍رب‍ط (دوره‌ ع‍ال‍ی‌)

ب‍ه‍روزی‌ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱ -

س‍رای‌ اه‍ل‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۴۳

ش‍ی‍وه‌ی‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وخ‍ت‍ن‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۴۰ -

چ‍ن‍گ‌

۱۳۷۸

۴۴

ش‍ع‍ر ب‍ی‌واژه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍وازی‌ه‍ای‌ پ‍روی‍ز م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴ -۱۳۸۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌

-۱۳۸۵

۴۵

ش‍ع‍ر ب‍ی‌واژه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ک‍ن‍وازی‌ه‍ای‌ پ‍روی‍ز م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴ -۱۳۸۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌

-۱۳۸۵

۴۶

چ‍رخ‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ری‌ ۲۰ آه‍ن‍گ‌ م‍ف‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار =Charkh -e niloufari 20 useful studies for the (tar) & setar

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۴۰ -

ک‍ی‍وان‌ س‍اک‍ت‌

۱۳۸۵

۴۷

ح‍رک‍ت‌ دائ‍م‍ی‌: ۲۰ [ب‍ی‍س‍ت‌] ت‍م‍ری‍ن‌ م‍ف‍ی‍د ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

س‍اک‍ت‌، ک‍ی‍وان‌، -۱۳۴۰

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌

۱۳۸۲

۴۸

دس‍ت‍ور ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار دوره‌ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۹

۴۹

ب‍ی‍س‍ت‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

م‍ش‍ک‍ات‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۳۴ -۱۳۸۸

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ج‍واه‍ری‌، چ‍ک‍اد ه‍ن‍ر

۱۳۸۹

۵۰

دس‍ت‍ور م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ وی‍ل‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ اول‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵ -۱۳۴۴

ن‍ای‌ و ن‍ی‌

۱۳۸۸-

۵۱

وی‍ول‍ن‌: م‍ت‍د آم‍وزش‌ وی‍ول‍ن‌

ک‍ری‍ک‌ ب‍وم‌، م‍ات‍ی‍و، ۱۸۷۱ -۱۹۴۷ م‌.، baa01، Crickboom، , Mathieu، a01

س‍رود

۱۳۷۵-

۵۲

ه‍ری‍م‍ال‍ی‌: ات‍وده‍ای‌ گ‍ام‌ن‍وازی‌ ب‍رای‌ وی‍ول‍ن‌

ه‍ری‍م‍ال‍ی‌، baa01، Hrimaly، , .J، a01

س‍رود

۱۳۷۸

۵۳

ن‍ی‌ن‍وا: ب‍رای‌ ن‍ی‌ و ارک‍س‍ت‍ر زه‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، -۱۳۳۰

م‍اه‍ور

۱۳۸۳

۵۴

دس‍ت‍ور م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ وی‍ل‍ن‌: ک‍ت‍اب‌ دوم‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵ -۱۳۴۴

ن‍ای‌ و ن‍ی‌

۱۳۸۹

۵۵

وی‍ول‍ن‌: م‍ت‍د آم‍وزش‌ وی‍ول‍ن‌

ک‍ری‍ک‌ ب‍وم‌، م‍ات‍ی‍و، ۱۸۷۱ -۱۹۴۷ م‌.، baa01، Crickboom، , Mathieu، a01

س‍رود

۱۳۷۵-

۵۶

ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍رای‌ وی‍ول‍ن‌

ه‍رژی‍م‍ال‍ی‌، ی‍ان‌، ۱۸۴۴ -۱۹۱۵ م‌Hrimaly, Tan

چ‍ن‍گ‌

۱۳۸۳

۵۷

ش‍ی‍وه‌ ن‍ی‌ن‍وازی‌: "ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ازه‍ای‌ ب‍ادی‌ ای‍ران‌" و ت‍ئ‍وری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ک‍ی‍ان‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ن‍ژاد

۱۳۸۲

۵۸

آم‍وزش‌ ن‍ی‌: دس‍ت‍ور م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ و آواز اب‍وع‍طا: ب‍رای‌ ن‍وآم‍وزان‌، ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

اف‍ش‍ارن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ن‍ق‍ی‌، -۱۳۳۰

وی‍س‍ت‍ار

- ۱۳۷۷

۵۹

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۲۰ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۴

۶۰

ده‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍اه‍ور

۱۳- xx

۶۱

ده‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍اه‍ور

۱۳- xx

۶۲

ده‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍اه‍ور

۱۳- xx

۶۳

ده‌ ق‍طع‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ -

م‍اه‍ور

۱۳- xx

۶۴

ب‍اد ص‍ب‍ا: ش‍ان‍زده‌ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ت‍ار

ت‍راب‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ه‍وای‌ ت‍ازه‌

۱۳۸۰

۶۵

آم‍وزش‌ س‍ه‌ت‍ار

ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۴-

۶۶

آم‍وزش‌ س‍ه‌ت‍ار

ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۴-

۶۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

ک‍م‍ال‌پ‍ورت‍راب‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۰۴ -

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۶

۶۸

ه‍ارم‍ون‍ی‌ گ‍ی‍ت‍ار

ب‍س‍م‍ن‌، لان‍س‌Bosman, Lance

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۷

۶۹

ال‍ف‍ب‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍دم‍ات‌ ض‍روری‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ، ه‍ارم‍ون‍ی‌ و ف‍رم‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ه‍ال‍س‍ت‌، ای‍م‍وج‍ن‌، ۱۹۰۷ -۱۹۸۴ م‌Holst، , Imogen، ba، a01

: م‍اه‍ور

،۱۳۸۸

۷۰

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، س‍ی‍ن‍م‍ا، ت‍ئ‍ات‍ر و... "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌"

 

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۱

۷۱

ری‍ت‍م‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

م‍ظل‍وم‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶ -

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)

۱۳۸۸

۷۲

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ س‍ه‌ت‍ار

ش‍ع‍اری‌، م‍س‍ع‍ود، -۱۳۴۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌س‍رای‌ اه‍ل‌ ه‍ن‍ر

-۱۳۸۲

۷۳

آم‍وزش‌ س‍ه‌ت‍ار

ذوال‍ف‍ن‍ون‌، ج‍لال‌، -۱۳۱۶

ه‍وای‌ ت‍ازه‌

-۱۳۷

۷۴

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

وارام‌، ب‍ارب‍ارا، ۱۹۲۸ -۱۹۷۷ م‌Wharram، Barbara، ba، a01

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۷۵

ح‍ل‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍اس‌ه‍ا و آوازه‍ای‌ داده‌ ش‍ده‌

دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۸۳۷ -۱۹۲۴ م‌Dubois، , Theodore، ba، a01

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۶

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ غ‍رب‌ ه‍م‍راه‌ گ‍ام‌ و آری‍ژ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ن‍وازن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍ی‍ت‍ار ک‍لاس‍ی‍ک‌ و ت‍م‍ام‌ س‍ازه‍ا

ش‍اک‍ری‍ن‌،س‍وس‍ن‌،۱۳۳۳-

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۷

ص‍د و ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‌درآم‍د

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ارش‍د، ۱۳۳۶ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۸

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ل‍ذت‌ ب‍ب‍ری‍م‌

ک‍وپ‍ل‍ن‍د، آرون‌، -۱۹۰۰

ن‍گ‍اه‌

۱۳۶۴

 

 

 

 

 

 


متون موسیقی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

س‍ن‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

دوری‍ن‍گ‌، ژان‌، ۱۹۴۷ -During, Jean

ت‍وس‌. :ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌

۱۳۸۳

۲

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌ ۱۳۷۷-۱۲۶۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۳

دری‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۹

۴

ردی‍ف‌ آوازی‌ و ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌

دوام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹ -۱۲۷۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۵

۵

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزاع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ه‌ روای‍ت‌ ن‍ورع‍ل‍ی‌ ب‍روم‍ن‍د

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۹

۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ول‌ ض‍ب‍ط م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ای‍ران‌

س‍پ‍ن‍ت‍ا، س‍اس‍ان‌، ۱۳۱۳ -

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۷

۷

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ دی‍روز

رولان‌، روم‍ن‌،۱۸۶۶-۱۹۴۴ م‌ba، Rolland، , Romain، a01

ک‍ارن‍ام‍ه‌

۱۳۸۸

۸

ی‍ادن‍ام‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍ن‍ان‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

 

ن‍ش‍ر ق‍طره‌

۱۳۶۹

۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ر اث‍ر اب‍ون‍ص‍ر م‍ح‍م‍د ف‍اراب‍ی‌]

س‍ال‍ک‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۵۲ -

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۰

گ‍ذری‌ ک‍وت‍اه‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۱۱

ب‍ش‍ن‍و ش‍م‍ی‍م‌ ع‍ود: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ الاغ‍ان‍ی‌ اث‍ر اب‍وال‍ف‍رج‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌

ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۱ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۲

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: اص‍طلاح‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ - اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ - لات‍ی‍ن‌

ن‍اص‍ری‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۰۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۸

۱۳

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ از اح‍وال‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‍دان‍ان‌ ب‍زرگ‌

ک‍اف‍م‍ن‌، ه‍ل‍ن‌ (ل‍وب‌)Loeb))Kaufman, Helen

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۱۴

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳۷۷

۱۵

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۶

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۷

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۸

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۹

م‍وت‍س‍ارت‌

م‍ک‌ل‍ی‍ن‌، ای‍ان‌، -۱۹۴۵ Mclean, Ian

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۲

۲۰

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍راک‌ وی‌، والاس‌، -۱۹۰۵ Brockway, Wallace

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌

۱۳۸۰

۲۱

گ‍ل‌ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌ و گ‍ل‌ه‍ای‌ رن‍گ‍ارن‍گ‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۲

۲۲

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۳

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۴

ک‍ت‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌ ردی‍ف‌ دروه‌ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ر اس‍اس‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌

ظری‍ف‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۶

۲۵

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

 

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۶

رام‍ش‍گ‍ران‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍خ‍ش‍ی‌ و رپ‍رت‍وار او

ی‍وس‍ف‌زاده‌، آم‍ن‍ه‌، Youssefzadeha01، , Ameneh، ba، a01

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۷

رس‍ال‍ه‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رق‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ آن‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اروپ‍ای‍ی‌

ف‍ون‍ت‍ون‌، ش‍ارل‌،۱۷۲۵ ؟ - م‌Fonton, Charles

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۵

۲۸

ش‍رح‌ ادوار ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌ : ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍ارف‌ ، ع‍ب‍اس‌,۱۳۸۱-۱۳۳۳

س‍وره‌ م‍ه‍ر ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۲۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۳۰

آم‍وزش‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

ف‍لاح‌ص‍ف‍ا، م‍ه‍دی‌، -۱۳۵۴

ک‍اراپ‍ی‍ام‌

۱۳۸۳

۳۱

ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍ی‍ن‍ش‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۵ -۱۳۰۰

ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌

۱۳۸۰

۳۲

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

راه‍گ‍ان‍ی‌، روح‌ان‍گ‍ی‍ز، -۱۳۳۲

پ‍ی‍ش‍رو

۱۳۷۷

۳۳

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ش‍ح‍ون‌، ح‍س‍ن‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و

۱۳۸۰

۳۴

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و آواز در ای‍ران‌

م‍ی‍ل‍ر، ل‍وی‍دba، Miller، , Lloyd، a01

ث‍ال‍ث‌

،۱۳۸۴

۳۵

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۶

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۷

ه‍وی‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ و س‍ازه‍ا: از آغ‍از ت‍ا ام‍روز

آث‍اری‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۲۰

ده‍خ‍دا

۱۳۸۱

۳۸

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۳۹

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۴۰

ن‍ق‍ش‌ زن‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۴۱

ف‍رم‍ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ه‍ودی‍ه‌، آن‍دره‌، ۱۹۲۱ - م‌.، baa01، Hodeir، , Andre، a01

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۴۲

ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌: خ‍ودآم‍وز ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

ب‍ات‍رورث‌، آن‍اButterworth, Anna

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۵

۴۳

اس‍ت‍اد اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ه‍رت‍اش‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ارب‍د

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۳

۴۴

از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ا س‍ک‍وت‌: اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ ک‍س‍ائ‍ی‌ و ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ری‌

ک‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ن‍ی‌

۱۳۸۱

۴۵

س‍م‍ف‍ون‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍و: زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ آن‍ت‍ون‍ی‍ن‌ دورژاک‌ آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ ب‍رخ‍اس‍ت‍ه‌ از س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍وه‍م‌ (ک‍ش‍ور چ‍ک‌)

ف‍ل‍س‌، ب‍ارت‍ول‍د، م‌ -۱۹۰۲ Fles, Barthold

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۴

۴۶

س‍روش‌ م‍ردم‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ع‍ق‍ای‍د م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌ درب‍اره‌ آواز و ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ق‍ان‍ع‍ی‌ ف‍رد، ع‍رف‍ان‌، -۱۳۵۵

دادار

۱۳۸۲

۴۷

ه‍زار آوای‌ م‍ان‍ا : ش‍ه‍رام‌ ن‍اظری‌

ن‍اظری‌ ، ش‍ه‍رام‌

ف‍راگ‍ف‍ت‌

۱۳۸۸

۴۸

ک‍ارب‍رده‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌، پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌، طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍م‌ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و وح‍دت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

زاده‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۸۱

۴۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و روان‍ی‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍اران‌ ع‍ل‍وی‌

۱۳۸۲

۵۰

م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

 

ن‍ش‍ر ف‍ض‍ا

۱۳۸۳

۵۱

اع‍ج‍از ص‍وت‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۵۲

دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۵۳

ک‍وچ‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، -۱۳۳۶

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۵۴

ص‍د رن‍گ‌ رن‍گ‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ارش‍د، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۵۵

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۶

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۷

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۸

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۹

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۶۰

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۱

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۲

ردی‍ف‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌. ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍روف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۴ -۱۲۶۸

ان‍ج‍م‍ن‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۴

۶۳

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از چ‍ه‍اره‍زار ت‍ص‍وی‍ر

 

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۶۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از ۷۰۰۰ واژه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از زب‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌،...

وج‍دان‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۸ -، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ه‍روز وج‍دان‍ی‌

۱۳۷۱

۶۵

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌ ، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۶۶

ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍دادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

ت‍وت‍ی‍ا

۱۳۷۶

۶۷

خ‍س‍رو خ‍وب‍ان‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۰ -

ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌

۱۳۸۸

۶۸

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۶۹

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۷۰

ج‍ام‍ع‌الال‍ح‍ان‌

م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌، -۸۳۸ ق‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸۸

۷۱

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وی‍ول‍ن‌

اس‍ت‍وئ‍ل‌، راب‍ی‍ن‌Stowell, Robin

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۸۰

۷۲

آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ - آوازخ‍وان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۳

ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۴

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ق‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۶-

۷۵

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، -۱۳۳۸

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۴

۷۶

اش‍ارات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۷۷

ح‍ب‍ی‍ب‌ س‍م‍اع‍ی‌ و راوی‍ان‌ آث‍ار او

م‍ن‍ا، ش‍ه‍اب‌، ۱۳۵۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۷۸

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د

دای‍ره‌

۱۳۸۷

۷۹

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۸ -

زوار

۱۳۷۹

۸۰

ت‍رن‍م‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ در رادی‍و ت‍ه‍ران‌)

م‍ه‍دوی‌، رض‍ا، ۱۳۴۷ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 


کلیات موسیقی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ردی‍ف‌ آوازی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۶۳ -۱۳۰۶

ان‍ج‍م‍ن‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۴-۱۳

۲

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از آث‍ار رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌خ‍ان‌

م‍خ‍ت‍اری‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۶۶ -۱۳۵۰ ؟

م‍اه‍ور

۱۳۸۱

۳

دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ت‍ور

پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، -۱۳۱۱

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۴

۴

دس‍ت‍ور س‍ن‍ت‍ور

پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۱۱ -۱۳۸۸

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۴

۵

دوره‌ی‌ آم‍وزش‌ وی‍ل‍ن‌: دوئ‍ت‌ه‍ای‌ م‍ش‍ه‍ور ج‍ه‍ان‌ ب‍رای‌ وی‍ل‍ن‌ و پ‍ی‍ان‍و

ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍واد

م‍اه‍ور

۱۳۸۷

۶

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌ ق‍وم‌ ت‍رک‍م‍ن‌: س‍ی‍ری‌ ب‍ر ج‍ای‍گ‍اه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌(ع‌)

ج‍رج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۲۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، ان‍ج‍م‍ن‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸۴

۷

آی‍ی‍ن‍ه‌ و آواز

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، -۱۳۳۴

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، واح‍د م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

۱۳۷۶

۸

راه‌ و رس‍م‌ م‍ن‍زل‍ه‍ا: (ش‍رح‍ی‌ ب‍ر ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ه‍ن‍ر آوازخ‍وان‍ی‌)

اع‍ظم‍ی‌ک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، م‍رک‍ز م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

۱۳۷۷

۹

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‍ه‍ای‌ ع‍ارف‌

ع‍ارف‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۲۶۱ ؟ -۱۳۱۲

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۵

 

 

 

 

 

 

متون موسیقی

 

متون موسیقی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

س‍ن‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

دوری‍ن‍گ‌، ژان‌، ۱۹۴۷ -During, Jean

ت‍وس‌. :ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌

۱۳۸۳

۲

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌ ۱۳۷۷-۱۲۶۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۳

دری‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۹

۴

ردی‍ف‌ آوازی‌ و ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌

دوام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹ -۱۲۷۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۵

۵

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزاع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ه‌ روای‍ت‌ ن‍ورع‍ل‍ی‌ ب‍روم‍ن‍د

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۹

۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ول‌ ض‍ب‍ط م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ای‍ران‌

س‍پ‍ن‍ت‍ا، س‍اس‍ان‌، ۱۳۱۳ -

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۷

۷

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ دی‍روز

رولان‌، روم‍ن‌،۱۸۶۶-۱۹۴۴ م‌ba، Rolland، , Romain، a01

ک‍ارن‍ام‍ه‌

۱۳۸۸

۸

ی‍ادن‍ام‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍ن‍ان‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

 

ن‍ش‍ر ق‍طره‌

۱۳۶۹

۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ر اث‍ر اب‍ون‍ص‍ر م‍ح‍م‍د ف‍اراب‍ی‌]

س‍ال‍ک‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۵۲ -

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۰

گ‍ذری‌ ک‍وت‍اه‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۱۱

ب‍ش‍ن‍و ش‍م‍ی‍م‌ ع‍ود: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ الاغ‍ان‍ی‌ اث‍ر اب‍وال‍ف‍رج‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌

ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۱ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۲

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: اص‍طلاح‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ - اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ - لات‍ی‍ن‌

ن‍اص‍ری‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۰۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۸

۱۳

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ از اح‍وال‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‍دان‍ان‌ ب‍زرگ‌

ک‍اف‍م‍ن‌، ه‍ل‍ن‌ (ل‍وب‌)Loeb))Kaufman, Helen

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۱۴

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳۷۷

۱۵

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۶

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۷

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۸

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۹

م‍وت‍س‍ارت‌

م‍ک‌ل‍ی‍ن‌، ای‍ان‌، -۱۹۴۵ Mclean, Ian

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۲

۲۰

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍راک‌ وی‌، والاس‌، -۱۹۰۵ Brockway, Wallace

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌

۱۳۸۰

۲۱

گ‍ل‌ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌ و گ‍ل‌ه‍ای‌ رن‍گ‍ارن‍گ‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۲

۲۲

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۳

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۴

ک‍ت‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌ ردی‍ف‌ دروه‌ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ر اس‍اس‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌

ظری‍ف‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۶

۲۵

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

 

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۶

رام‍ش‍گ‍ران‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍خ‍ش‍ی‌ و رپ‍رت‍وار او

ی‍وس‍ف‌زاده‌، آم‍ن‍ه‌، Youssefzadeha01، , Ameneh، ba، a01

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۷

رس‍ال‍ه‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رق‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ آن‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اروپ‍ای‍ی‌

ف‍ون‍ت‍ون‌، ش‍ارل‌،۱۷۲۵ ؟ - م‌Fonton, Charles

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۵

۲۸

ش‍رح‌ ادوار ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌ : ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍ارف‌ ، ع‍ب‍اس‌,۱۳۸۱-۱۳۳۳

س‍وره‌ م‍ه‍ر ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۲۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۳۰

آم‍وزش‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

ف‍لاح‌ص‍ف‍ا، م‍ه‍دی‌، -۱۳۵۴

ک‍اراپ‍ی‍ام‌

۱۳۸۳

۳۱

ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍ی‍ن‍ش‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۵ -۱۳۰۰

ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌

۱۳۸۰

۳۲

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

راه‍گ‍ان‍ی‌، روح‌ان‍گ‍ی‍ز، -۱۳۳۲

پ‍ی‍ش‍رو

۱۳۷۷

۳۳

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ش‍ح‍ون‌، ح‍س‍ن‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و

۱۳۸۰

۳۴

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و آواز در ای‍ران‌

م‍ی‍ل‍ر، ل‍وی‍دba، Miller، , Lloyd، a01

ث‍ال‍ث‌

،۱۳۸۴

۳۵

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۶

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۷

ه‍وی‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ و س‍ازه‍ا: از آغ‍از ت‍ا ام‍روز

آث‍اری‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۲۰

ده‍خ‍دا

۱۳۸۱

۳۸

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۳۹

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۴۰

ن‍ق‍ش‌ زن‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۴۱

ف‍رم‍ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ه‍ودی‍ه‌، آن‍دره‌، ۱۹۲۱ - م‌.، baa01، Hodeir، , Andre، a01

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۴۲

ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌: خ‍ودآم‍وز ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

ب‍ات‍رورث‌، آن‍اButterworth, Anna

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۵

۴۳

اس‍ت‍اد اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ه‍رت‍اش‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ارب‍د

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۳

۴۴

از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ا س‍ک‍وت‌: اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ ک‍س‍ائ‍ی‌ و ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ری‌

ک‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ن‍ی‌

۱۳۸۱

۴۵

س‍م‍ف‍ون‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍و: زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ آن‍ت‍ون‍ی‍ن‌ دورژاک‌ آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ ب‍رخ‍اس‍ت‍ه‌ از س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍وه‍م‌ (ک‍ش‍ور چ‍ک‌)

ف‍ل‍س‌، ب‍ارت‍ول‍د، م‌ -۱۹۰۲ Fles, Barthold

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۴

۴۶

س‍روش‌ م‍ردم‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ع‍ق‍ای‍د م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌ درب‍اره‌ آواز و ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ق‍ان‍ع‍ی‌ ف‍رد، ع‍رف‍ان‌، -۱۳۵۵

دادار

۱۳۸۲

۴۷

ه‍زار آوای‌ م‍ان‍ا : ش‍ه‍رام‌ ن‍اظری‌

ن‍اظری‌ ، ش‍ه‍رام‌

ف‍راگ‍ف‍ت‌

۱۳۸۸

۴۸

ک‍ارب‍رده‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌، پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌، طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍م‌ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و وح‍دت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

زاده‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۸۱

۴۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و روان‍ی‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍اران‌ ع‍ل‍وی‌

۱۳۸۲

۵۰

م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

 

ن‍ش‍ر ف‍ض‍ا

۱۳۸۳

۵۱

اع‍ج‍از ص‍وت‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۵۲

دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۵۳

ک‍وچ‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، -۱۳۳۶

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۵۴

ص‍د رن‍گ‌ رن‍گ‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ارش‍د، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۵۵

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۶

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۷

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۸

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۹

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۶۰

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۱

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۲

ردی‍ف‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌. ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍روف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۴ -۱۲۶۸

ان‍ج‍م‍ن‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۴

۶۳

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از چ‍ه‍اره‍زار ت‍ص‍وی‍ر

 

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۶۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از ۷۰۰۰ واژه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از زب‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌،...

وج‍دان‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۸ -، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ه‍روز وج‍دان‍ی‌

۱۳۷۱

۶۵

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌ ، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۶۶

ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍دادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

ت‍وت‍ی‍ا

۱۳۷۶

۶۷

خ‍س‍رو خ‍وب‍ان‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۰ -

ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌

۱۳۸۸

۶۸

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۶۹

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۷۰

ج‍ام‍ع‌الال‍ح‍ان‌

م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌، -۸۳۸ ق‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸۸

۷۱

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وی‍ول‍ن‌

اس‍ت‍وئ‍ل‌، راب‍ی‍ن‌Stowell, Robin

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۸۰

۷۲

آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ - آوازخ‍وان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۳

ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۴

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ق‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۶-

۷۵

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، -۱۳۳۸

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۴

۷۶

اش‍ارات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۷۷

ح‍ب‍ی‍ب‌ س‍م‍اع‍ی‌ و راوی‍ان‌ آث‍ار او

م‍ن‍ا، ش‍ه‍اب‌، ۱۳۵۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۷۸

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د

دای‍ره‌

۱۳۸۷

۷۹

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۸ -

زوار

۱۳۷۹

۸۰

ت‍رن‍م‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ در رادی‍و ت‍ه‍ران‌)

م‍ه‍دوی‌، رض‍ا، ۱۳۴۷ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

س‍ن‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

دوری‍ن‍گ‌، ژان‌، ۱۹۴۷ -During, Jean

ت‍وس‌. :ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ران‌

۱۳۸۳

۲

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ق‌ ۱۳۷۷-۱۲۶۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۳

دری‍ف‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌: ن‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۹

۴

ردی‍ف‌ آوازی‌ و ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌

دوام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۹ -۱۲۷۰

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۵

۵

ردی‍ف‌ م‍ی‍رزاع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ه‌ روای‍ت‌ ن‍ورع‍ل‍ی‌ ب‍روم‍ن‍د

م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۲۶۰-۱۳۳۷ ق‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۹

۶

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ول‌ ض‍ب‍ط م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در ای‍ران‌

س‍پ‍ن‍ت‍ا، س‍اس‍ان‌، ۱۳۱۳ -

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۷۷

۷

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌دان‍ان‌ دی‍روز

رولان‌، روم‍ن‌،۱۸۶۶-۱۹۴۴ م‌ba، Rolland، , Romain، a01

ک‍ارن‍ام‍ه‌

۱۳۸۸

۸

ی‍ادن‍ام‍ه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ح‍ن‍ان‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

 

ن‍ش‍ر ق‍طره‌

۱۳۶۹

۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ [ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ر اث‍ر اب‍ون‍ص‍ر م‍ح‍م‍د ف‍اراب‍ی‌]

س‍ال‍ک‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۵۲ -

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۰

گ‍ذری‌ ک‍وت‍اه‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۱۱

ب‍ش‍ن‍و ش‍م‍ی‍م‌ ع‍ود: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ الاغ‍ان‍ی‌ اث‍ر اب‍وال‍ف‍رج‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌

ای‍ران‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۱ - ، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌

اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۸۱

۱۲

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌: اص‍طلاح‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ - اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ران‍س‍ه‌ - لات‍ی‍ن‌

ن‍اص‍ری‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۰۹ -

روزن‍ه‌

۱۳۷۸

۱۳

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ از اح‍وال‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‍دان‍ان‌ ب‍زرگ‌

ک‍اف‍م‍ن‌، ه‍ل‍ن‌ (ل‍وب‌)Loeb))Kaufman, Helen

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۱۴

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

-۱۳۷۷

۱۵

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۶

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۷

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۸

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ت‍ه‍وون‌

رولان‌، روم‍ن‌، ۱۹۴۴ -۱۸۶۶ Rolland, Romain

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۵

۱۹

م‍وت‍س‍ارت‌

م‍ک‌ل‍ی‍ن‌، ای‍ان‌، -۱۹۴۵ Mclean, Ian

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۷۲

۲۰

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍راک‌ وی‌، والاس‌، -۱۹۰۵ Brockway, Wallace

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌

۱۳۸۰

۲۱

گ‍ل‌ه‍ای‌ ج‍اوی‍دان‌ و گ‍ل‌ه‍ای‌ رن‍گ‍ارن‍گ‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍گ‍اه‌

۱۳۸۲

۲۲

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۳

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍ران‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ف‍روغ‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌

ن‍ام‍ک‌: ب‍درق‍ه‌ ج‍اوی‍دان‌

-۱۳۸۳

۲۴

ک‍ت‍اب‌ چ‍ه‍ارم‌ ردی‍ف‌ دروه‌ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ی‌ ت‍ار و س‍ه‌ ت‍ار ب‍ر اس‍اس‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌

ظری‍ف‌، ه‍وش‍ن‍گ‌

م‍اه‍ور

۱۳۸۶

۲۵

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

 

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۶

رام‍ش‍گ‍ران‌ ش‍م‍ال‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍خ‍ش‍ی‌ و رپ‍رت‍وار او

ی‍وس‍ف‌زاده‌، آم‍ن‍ه‌، Youssefzadeha01، , Ameneh، ba، a01

م‍اه‍ور

۱۳۸۸

۲۷

رس‍ال‍ه‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رق‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ آن‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ اروپ‍ای‍ی‌

ف‍ون‍ت‍ون‌، ش‍ارل‌،۱۷۲۵ ؟ - م‌Fonton, Charles

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۵

۲۸

ش‍رح‌ ادوار ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ارم‍وی‌ : ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍ارف‌ ، ع‍ب‍اس‌,۱۳۸۱-۱۳۳۳

س‍وره‌ م‍ه‍ر ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۲۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۳۴ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۳۰

آم‍وزش‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

ف‍لاح‌ص‍ف‍ا، م‍ه‍دی‌، -۱۳۵۴

ک‍اراپ‍ی‍ام‌

۱۳۸۳

۳۱

ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍ی‍ن‍ش‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۷۵ -۱۳۰۰

ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌

۱۳۸۰

۳۲

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

راه‍گ‍ان‍ی‌، روح‌ان‍گ‍ی‍ز، -۱۳۳۲

پ‍ی‍ش‍رو

۱۳۷۷

۳۳

ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ش‍ح‍ون‌، ح‍س‍ن‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و

۱۳۸۰

۳۴

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و آواز در ای‍ران‌

م‍ی‍ل‍ر، ل‍وی‍دba، Miller، , Lloyd، a01

ث‍ال‍ث‌

،۱۳۸۴

۳۵

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۶

گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌

-۱۳۷۷

۳۷

ه‍وی‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ و س‍ازه‍ا: از آغ‍از ت‍ا ام‍روز

آث‍اری‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۲۰

ده‍خ‍دا

۱۳۸۱

۳۸

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۳۹

س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵-۱۳۴۴

ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌

۱۳۸۰

۴۰

ن‍ق‍ش‌ زن‌ در م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ای‍ران‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۳۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۴۱

ف‍رم‍ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ه‍ودی‍ه‌، آن‍دره‌، ۱۹۲۱ - م‌.، baa01، Hodeir، , Andre، a01

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۰

۴۲

ه‍ارم‍ون‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌: خ‍ودآم‍وز ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

ب‍ات‍رورث‌، آن‍اButterworth, Anna

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۵

۴۳

اس‍ت‍اد اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ه‍رت‍اش‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ارب‍د

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۶

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۳

۴۴

از م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ا س‍ک‍وت‌: اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ ک‍س‍ائ‍ی‌ و ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ه‍ن‍ری‌

ک‍س‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ن‍ی‌

۱۳۸۱

۴۵

س‍م‍ف‍ون‍ی‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍و: زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ آن‍ت‍ون‍ی‍ن‌ دورژاک‌ آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ ب‍رخ‍اس‍ت‍ه‌ از س‍رزم‍ی‍ن‌ ب‍وه‍م‌ (ک‍ش‍ور چ‍ک‌)

ف‍ل‍س‌، ب‍ارت‍ول‍د، م‌ -۱۹۰۲ Fles, Barthold

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۴

۴۶

س‍روش‌ م‍ردم‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ع‍ق‍ای‍د م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌ درب‍اره‌ آواز و ه‍ن‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ق‍ان‍ع‍ی‌ ف‍رد، ع‍رف‍ان‌، -۱۳۵۵

دادار

۱۳۸۲

۴۷

ه‍زار آوای‌ م‍ان‍ا : ش‍ه‍رام‌ ن‍اظری‌

ن‍اظری‌ ، ش‍ه‍رام‌

ف‍راگ‍ف‍ت‌

۱۳۸۸

۴۸

ک‍ارب‍رده‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌، پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌، طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍م‌ه‍ای‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و وح‍دت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

زاده‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۸۱

۴۹

م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و روان‍ی‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍اران‌ ع‍ل‍وی‌

۱۳۸۲

۵۰

م‍ع‍م‍اری‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

 

ن‍ش‍ر ف‍ض‍ا

۱۳۸۳

۵۱

اع‍ج‍از ص‍وت‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۰

۵۲

دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۵۳

ک‍وچ‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، -۱۳۳۶

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۵۴

ص‍د رن‍گ‌ رن‍گ‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ارش‍د، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

م‍اه‍ور

۱۳۷۶

۵۵

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۶

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۷

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۸

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۵۹

م‍ردان‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌س‍ن‍ت‍ی‌ و ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

س‍ن‍ائ‍ی‌

۱۳ -

۶۰

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۱

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‌

دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴ -

م‍اه‍ور

۱۳۸۰-

۶۲

ردی‍ف‌ ه‍ف‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍وس‍ی‌ م‍ع‍روف‍ی‌. ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ ردی‍ف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ع‍روف‍ی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۴ -۱۲۶۸

ان‍ج‍م‍ن‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۴

۶۳

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ س‍ازه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از چ‍ه‍اره‍زار ت‍ص‍وی‍ر

 

روزن‍ه‌

۱۳۷۶

۶۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ب‍ی‍ش‌ از ۷۰۰۰ واژه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از زب‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ران‍س‍ه‌،...

وج‍دان‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۸ -، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ه‍روز وج‍دان‍ی‌

۱۳۷۱

۶۵

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ه‍ن‌ ای‍ران‌

پ‍ورم‍ن‍دان‌ ، م‍ه‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۶۶

ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍دادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

ت‍وت‍ی‍ا

۱۳۷۶

۶۷

خ‍س‍رو خ‍وب‍ان‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ج‍ری‍ان‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ن‍ژاد، م‍ه‍ران‌، ۱۳۵۰ -

ش‍ل‍ف‍ی‍ن‌

۱۳۸۸

۶۸

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۶۹

ب‍ا ک‍اروان‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

-۱۳۸۷

۷۰

ج‍ام‍ع‌الال‍ح‍ان‌

م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرب‍ن‌ غ‍ی‍ب‍ی‌، -۸۳۸ ق‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸۸

۷۱

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا وی‍ول‍ن‌

اس‍ت‍وئ‍ل‌، راب‍ی‍ن‌Stowell, Robin

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور

۱۳۸۰

۷۲

آه‍ن‍گ‍س‍ازی‌ - آوازخ‍وان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۳

ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

زن‍دب‍اف‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۴

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ق‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۶-

۷۵

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌

ج‍اوی‍د، ه‍وش‍ن‍گ‌، -۱۳۳۸

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

-۱۳۸۴

۷۶

اش‍ارات‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۷۷

ح‍ب‍ی‍ب‌ س‍م‍اع‍ی‌ و راوی‍ان‌ آث‍ار او

م‍ن‍ا، ش‍ه‍اب‌، ۱۳۵۸ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۷۸

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د

دای‍ره‌

۱۳۸۷

۷۹

س‍ازش‍ن‍اس‍ی‌

م‍ن‍ص‍وری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۸ -

زوار

۱۳۷۹

۸۰

ت‍رن‍م‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ در رادی‍و ت‍ه‍ران‌)

م‍ه‍دوی‌، رض‍ا، ۱۳۴۷ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

 

 

 

 

 


نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال