Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  08:26 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۶
تعداد بازدید  :  315
Print
   
هنر

هنر

معماری

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍ک‍ل‌، ک‍ارک‍رد، م‍ع‍ن‍ی‌

ه‍ی‍ل‍ن‌ب‍رن‍د، راب‍رت‌ba، Hillenbrand، , Robert، a01

روزن‍ه‌

۱۳۸۰

۲

م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ در م‍ع‍م‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر در غ‍رب‌

ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د، ۱۳۳۵ -

دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۲

۳

ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ع‍م‍اری‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ س‍رگ‍ذش‍ت‌ م‍ع‍م‍اری‌

ه‍وک‍ر، ک‍ری‍س‍ت‍ف‌ba، Hocker، , Christoph، a01

ل‍وت‍س‌

۱۳۸۰

۴

ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍م‍اری‌ غ‍رب‌: از ع‍ه‍د ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا م‍ک‍ت‍ب‌ ش‍ی‍ک‍اگ‍و

ب‍ان‍ی‌م‍س‍ع‍ود، ام‍ی‍ر، ۱۳۴۶ -

: خ‍اک‌

،۱۳۸۵

۵

ص‍د و ی‍ک‌ طرح‌ م‍ع‍رق‌: ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ع‍رق‌- م‍ن‍ب‍ت‌- ق‍ل‍م‍زن‍ی‌- ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ چ‍رم‌- ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ (وی‍ت‍رای‌)- گ‍چ‍ب‍ری‌- ن‍گ‍ارگ‍ری‌- ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ و ...

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۰

۶

ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ ج‍ام‍ع‌: داس‍ت‍ان‌ س‍اخ‍ت‌ آن‌

م‍ک‍اول‍ی‌، دی‍وی‍دMacaulay, David

ن‍س‍ل‌ ب‍اران‌

۱۳۸۲

۷

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ن‍ق‍د ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌

ک‍لارک‌، راج‍ر اچ‌Clark، , .Roger H، ba، a01

م‍ح‍ی‍ا

۱۳۷۸

۸

گ‍راف‍ی‍ک‌ در م‍ع‍م‍اری‌

چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،۱۹۴۳ - م‌Ching, Frank

م‍لائ‍ک‌

۱۳۸۳

۹

م‍ع‍م‍اری‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍ق‍ادان‍ه‌

ات‍و، ، وی‍ن‌، ، ۱۹۴۰ - م‌.، Attoea01، , Wayne، ba، a01

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸۴

۱۰

ج‍س‍ت‍اری‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ای‍ران‌

اص‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ن‌

م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ س‍وره‌

۱۳۸۹

۱۱

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ای‍ران‌ ۲۵ - ۳۰ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۵ ارگ‌ ب‍م‌ - ک‍رم‍ان‌

 

رس‍ان‍ه‌پ‍رداز، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌

۱۳۸۵-۱۳۸۴

۱۲

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ "س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ و ب‍رون‌ ش‍ه‍ری‌"

پ‍ی‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۶

س‍روش‌ دان‍ش‌

۱۳۸۴

۱۳

ن‍گ‍اره‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌)

 

ب‍رگ‌

۱۳۷۰

۱۴

ب‍ن‍اه‍ای‌ ع‍ام‌ال‍م‍ن‍ف‍ع‍ه‌ (آب‌ان‍ب‍ار، ب‍ازار، پ‍ل‌ و س‍د، ح‍م‍ام‌)

م‍لازاده‌، ک‍اظم‌،۱۳۴۰ -

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۹

۱۵

م‍س‍اج‍د ت‍اری‍خ‍ی‌

م‍لازاده‌، ک‍اظم‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۷۹

۱۶

م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌

پ‍وپ‌، آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌، ۱۸۸۱ -۱۹۶۹ م‌Pope، , Arthur Upham، ba، a01

اخ‍ت‍ران‌

۱۳۸۲

۱۷

ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ م‍ع‍م‍اری‌

چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳ - م‌.، Chinga01، , Frank، ba، a01

ن‍ش‍ر خ‍اک‌

۱۳۷۹

۱۸

م‍س‍ج‍د ش‍ی‍خ‌ ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌ و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آن‌

ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۸ -

ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز

۱۳۸۱

۱۹

خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌ = ال‍س‍م‍اء ال‍ب‍ی‍وت‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ش‍رک‍ت‌ ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د

۱۳۸۴

۲۰

س‍ی‍ری‌ در م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ م‍ع‍م‍اری‌

م‍ع‍م‍اری‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۹ -

س‍روش‌ دان‍ش‌، ن‍ش‍ر م‍ع‍م‍ار

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

کلیات هنر

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر

رام‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ -

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۲

گ‍زی‍ده‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍گ‍ل‌

ع‍ب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۷ -

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۳

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۴

راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍ن‍ر م‍درن‌ (در اوای‍ل‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌)

س‍ی‍رل‍وت‌، ل‍وردس‌، ۱۹۴۹ - م‌ba، Cirlot، , Lourdes، a01

ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌

۱۳۸۳

۵

م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر و پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

ج‍لال‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۳۳ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۶

ام‍ا آی‍ا ای‍ن‌ ه‍ن‍ر اس‍ت‌؟ "م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ی‌ ه‍ن‍ر"

ف‍ری‍ل‍ن‍د، س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ا، ۱۹۵۱ - م‌ba، Freeland، , .Cynthia A، a01

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۳۸۳

۷

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر

ب‍س‍ی‍ج‌، اح‍م‍درض‍ا

م‍ری‍د

۱۳۸۰

۸

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا آرای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۹

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا آرای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۱۰

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا آرای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۱۱

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا آرای‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳-

۱۲

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر

ک‍ان‍دی‍ن‍س‍ک‍ی‌، واس‍ی‍ل‍ی‌،۱۸۶۶-۱۹۴۴ م‌ba، Kandinsky، , Wassily، a01

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۹

۱۳

ن‍گ‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ن‍ر: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ه‍ا زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر از زم‍ان‌ اف‍لاطون‌ ت‍ا روزگ‍اران‌ م‍ا

ش‍ال‍وم‍ر، ژان‌ ل‍وک‌، م‌ -۱۹۳۹ Chalumeau, Jean Luc

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۱۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌ ه‍ن‍ری‌

رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۳ -

ف‍خ‍راک‍ی‍ا

۱۳۸۴

۱۵

پ‍ی‍دای‍ش‌ و ت‍ح‍ول‌ ه‍ن‍ر (درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر)

رف‍ی‍ع‌ف‍ر، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، -۱۳۳۰

ب‍رگ‌ زی‍ت‍ون‌

۱۳۸۱

۱۶

س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ در ه‍ن‍ر

س‍ع‍دی‌پ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، -۱۳۲۵

ن‍ش‍ر ب‍وت‍ه‌

۱۳۷۹

۱۷

ت‍ح‍ولات‌ ذوق‌ ه‍ن‍ری‌ در غ‍رب‌ (گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ آغ‍ازی‍ن‌)

گ‍ام‍ب‍ری‍چ‌، ارن‍س‍ت‌ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۹ -۲۰۰۱ م‌Gombrich, Ernst Hans

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۵

۱۸

ق‍اب‌س‍ازی‌

طوج‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۶ -

ارم‍غ‍ان‌

۱۳۸۲

۱۹

ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

ب‍ه‍ن‍س‍ی‌، ع‍ف‍ی‍ف‌، م‌ -۱۹۲۸ Bahnassi, Afif

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۲۰

ه‍ن‍ر م‍ق‍دس‌ (اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا)

ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌Burckhardt, Titus

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۹

۲۱

ک‍ار ه‍ن‍ر: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ن‍ر

م‍ری‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۷ -

آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر

۱۳۸۸

۲۲

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ه‍ن‍ردی‍ن‍ی‌: ن‍ظری‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ه‍ن‍ر، ش‍ع‍ر، ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ دی‍ن‍ی‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۲۳

ه‍ن‍ر دی‍ن‍ی‌: ی‍ک‌ س‍وال‌ و دغ‍دغ‍ه‌ه‍ای‌ ن‍اپ‍ی‍دا

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۲۴

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۵

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۶

ه‍ن‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اه‍ل‌ ه‍ن‍ر

ه‍ری‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، -۱۹۴۳ Havvison ,Charles

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌

-۱۳۷۹

۲۷

ه‍ن‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اه‍ل‌ ه‍ن‍ر

ه‍ری‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، -۱۹۴۳ Havvison ,Charles

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌

-۱۳۷۹

۲۸

ه‍ن‍ر و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اه‍ل‌ ه‍ن‍ر

ه‍ری‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، -۱۹۴۳ Havvison ,Charles

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌

-۱۳۷۹

۲۹

ت‍ح‍ولات‌ ذوق‌ ه‍ن‍ری‌ در غ‍رب‌ (گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ آغ‍ازی‍ن‌)

گ‍ام‍ب‍ری‍چ‌، ارن‍س‍ت‌ ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۹ -۲۰۰۱ م‌ba، Gombrich، , Ernst Hans، a02

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌

۱۳۸۸

۳۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍ن‍ر گ‍وت‍ی‍ک‌

ب‍راک‍ون‍س‌ آی‌ ک‍لاپ‍س‌، خ‍وس‍پ‌ba، Bracons i clopes، , Josep، a01

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۱

۳۱

م‍ع‍م‍اری‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

ه‍ی‍ل‍ن‌ب‍رن‍د، راب‍رت‌ Hillenbrand, Robert

روزن‍ه‌،

۱۳۸۵

۳۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ اس‍لام‍ی‌

دی‍م‍ان‍د، م‍وری‍س‌ اس‍ون‌، Dimanda01، , Maurice Sven، ba، a01

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۳

۳۳

ت‍ج‍ل‍ی‌ ن‍ور و رن‍گ‌ د ره‍ن‍ره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۳۴

ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

رای‍س‌، دی‍وی‍دت‍ال‍ب‍وت‌، ۱۹۰۳ -۱۹۷۲ م‌Rice, David Talbot

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

،۱۳۸۱

۳۵

ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و س‍اح‍ت‌ ه‍ن‍ر: ت‍ام‍لات‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ی‍ر ه‍ن‍ر در ادوار ت‍اری‍خ‍ی‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۱

۳۶

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ی‌ ه‍ن‍ر ج‍ه‍ان‌ (ت‍ا اواس‍ط س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌)

ح‍ی‍درپ‍ور، ام‍ی‍راق‍ب‍ال‌، -۱۳۵۷

س‍ن‍ب‍ل‍ه‌

۱۳۸۲

۳۷

ت‍ج‍ل‍ی‌ ن‍ور در ه‍ن‍ره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، -۱۳۲۵

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۳۸

ت‍اری‍خ‌ ک‍وب‍ی‍س‍م‌

ک‍وپ‍ر، داگ‍لاس‌، -۱۹۱۱ Cooper, Douglas

ن‍گ‍اه‌

۱۳۶۶

۳۹

ن‍ق‍د ه‍ن‍ر

لای‍س‌، ک‍ال‍ی‍ن‌Lyas، , Colin، ba، a01

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌

۱۳۸۵

۴۰

ه‍ن‍ر م‍ف‍ه‍وم‍ی‌

وود، پ‍ل‌Wood, Paul

ه‍ن‍ر ای‍ران‌

۱۳۸۳

۴۱

ه‍ن‍ر م‍درن‌

ک‍ری‍گ‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌، Kerrigana01، , Michael، ba، a01

ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌

۱۳۸۷

۴۲

ه‍ن‍ر م‍درن‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ن‍ر م‍ع‍اص‍ر ج‍ه‍ان‌

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۹ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۵

۴۳

پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ر ن‍و

دوزب‍ورخ‌، ت‍ئ‍ووان‌، م‌ ۱۹۳۱-۱۸۸۳ Doesburg, Theo Van

اس‍رار دان‍ش‌: ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

۱۳۸۳

۴۴

م‍ات‍ری‍س‌ زی‍ب‍ای‍ی‌: پ‍س‍ت‌م‍درن‍ی‍س‍م‌ و زی‍ب‍ای‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ای‌ در راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍الات‌ وج‍ودی‌ آدم‍ی‌ و ک‍ان‍ون‌ه‍ای‌ ج‍اذب‍ه‌ی‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۲ -

اخ‍ت‍ران‌

۱۳۸۱

۴۵

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روی‍ک‍رده‍ا در آخ‍ری‍ن‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

ل‍وس‍ی‌ - اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد، ۱۹۳۳ - م‌ba، Lucie - Smith، , Edward، a01

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ن‍ظر

۱۳۸۰

۴۶

م‍ع‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر

ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد،۱۸۹۳-۱۹۶۸ م‌.، baa01، Read، , Herbert Edward، a01

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

،۱۳۷۴

۴۷

ن‍ظاره‌ ه‍ن‍ر (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

 

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۲

۴۸

ک‍ارب‍رد رن‍گ‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ =How to paint and drow

ج‍ک‍س‍ت‍ی‍م‍ر، ب‍ادو.Jaxtheimer, Bodo W

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۷۴

۴۹

زب‍ان‌ ت‍ص‍وی‍ر

ک‍پ‍ش‌، ج‍ورج‌، ۱۹۰۶ - م‌ba، Kepes، , Gyorgy، a01

: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

،۱۳۶۸

۵۰

ه‍ن‍ر، زی‍ب‍ای‍ی‌، ت‍ف‍ک‍ر: ت‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ه‍ن‍ر

ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌

۱۳۸۰

۵۱

ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ درب‍اره‌ ه‍ن‍ر

گ‍ل‍دوات‍ر، راب‍رت‌ ج‍ان‌، ۱۹۷۳ -۱۹۰۷ Goldwater, Robert John

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۰

۵۲

ف‍ووی‍س‍م‌

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ح‍اف‍ظه‌

ص‍ائ‍ن‌

۱۳۸۳

۵۳

ت‍ج‍ل‍ی‌ ن‍ور و رن‍گ‌ د ره‍ن‍ره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۵۴

پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر م‍ع‍اص‍ر

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۵۵

ت‍رک‍ی‍ب‌ب‍ن‍دی‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌

پ‍ور، ه‍ن‍ری‌ ران‍ک‍ی‍ن‌، ۱۹۴۰ -۱۸۵۹ Poore, Henry Rankin

ل‍وت‍س‌

۱۳۸۰

۵۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍ن‍ر رن‍س‍ان‍س‌

ف‍رن‍ان‍دث‌ آرن‍اس‌، خ‍وس‍ه‌Fernandez Arenas, Jose

ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌

۱۳۸۱

۵۷

ه‍ن‍ر در آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌

م‍ان‍زو، ژان‌ پ‍ل‌Manzo, Janpaul

ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر

۱۳۸۰

۵۸

ه‍ن‍رم‍ن‍د ای‍ران‍ی‌ و م‍درن‍ی‍س‍م‌

اف‍ش‍ار م‍ه‍اج‍ر، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۳۱ -

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۵۹

ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ک‍ن‍ب‍ی‌، ش‍ی‍لاba، Canby، , .Sheila R، a01

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌

۱۳۸۸

۶۰

وی‍ژه‌ ن‍ام‍ه‌ اول‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ در ه‍ن‍ر م‍ف‍ه‍وم‍ی‌

 

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ آی‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۸۹

۶۱

م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ه‍ن‍ر

 

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۶۲

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌" =A collection of articles)Intellectualism in the arts)

 

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۱

۶۳

اش‍راق‌ ه‍ن‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍د م‍ددپ‍ور

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۶۴

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر

ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲ -۱۹۷۸ م‌ba، Hauser، , Arnold، a01

ن‍گ‍اه‌

۱۳۶۳

۶۵

م‍ع‍ن‍ای‌ ش‍م‍ای‍ل‌ ه‍ا

اوس‍پ‍ن‍س‍ک‍ی‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۶۶

ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ( ۱ )۱۲۵۰ -۶۵۰

ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۰۶ -۱۹۷۹ م‌Ettinghausen، , Richard، ba، a01

: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)

،۱۳۸۱

۶۷

م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌

ض‍ی‍اآپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۷۸ -۱۲۹۹

اس‍ل‍ی‍م‍ی‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر

- ۱۳۷۸

۶۸

ه‍ن‍ر ن‍ق‍د ه‍ن‍ری‌

ق‍ره‌ب‍اغ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۶۹

ه‍ن‍ر و گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اق‍ل‍ی‍ت‌

روش‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ب‍اب‍ک‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۰

ه‍ن‍ره‍ای‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ا دوره‌ اس‍لام‍ی‌

رای‍س‌، ت‍ام‍ارا ت‍ال‍ب‍وت‌Rice, Tamara Talbot

ن‍ش‍ر ب‍ردار

:۱۳۷۲

۷۱

زن‍دگ‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌

وازاری‌، ج‍ورج‍و، ۱۵۱۱ -۱۵۷۴ م‌Vasari, Giorgio

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۷۲

ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر

گ‍ام‍ب‍ری‍چ‌، ارن‍س‍ت‌ ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۹ -۲۰۰۱ م‌ba، Gombrich، , Ernst Hans، a01

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۷۹

۷۳

ه‍ن‍ر در گ‍ذر زم‍ان‌

گ‍اردن‍ر، ه‍ل‍ن‌، baa01، Gardner، , Helen، a01

ن‍گ‍اه‌، آگ‍اه‌

۱۳۷۹

۷۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ه‍ن‍ری‌

ل‍وس‍ی‌ - اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد، ۱۹۳۳ - م‌.، baa01، Lucie - Smith، , Edward، a01

ع‍ف‍اف‌

۱۳۸۱

۷۵

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ و واژگ‍ان‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸ -

چ‍ک‍ام‍ه‌

۱۳۸۰

۷۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍ور ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌

م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز،۱۲۹۶ -

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۳۷۷

۷۷

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ن‍ر: ن‍ق‍اش‍ی‌، پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی‌، گ‍راف‍ی‍ک‌

پ‍اک‍ب‍از، روئ‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸ -

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۸۹

۷۸

ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ن‍ر: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۲ -

دان‍ش‍ی‍ار

۱۳۸۴

۷۹

چ‍ه‍ره‌ه‍ا

زن‍دی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۵ - ، ع‍ک‍اس‌

ش‍ه‍اب‌ ت‍اق‍ب‌

۱۳۷۷

۸۰

چ‍ه‍ره‌ه‍ا ۴

زن‍دی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۵ - ، ع‍ک‍اس‌

ش‍ه‍اب‌ ت‍اق‍ب‌

۱۳۷۷

۸۱

ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

ب‍رن‍د، ب‍ارب‍ارا، -۱۹۴۰ Brend, Barbara

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۸۲

ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر رن‍س‍ان‍س‌ در ای‍ت‍ال‍ی‍ا: ن‍ق‍اش‍ی‌، م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌، م‍ع‍م‍اری‌

ه‍ارت‌، ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۱۴-۱۹۹۱ م‌Hartt, Frederick

ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌

۱۳۸۵

۸۳

ش‍اه‍ک‍اره‍ای‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌

پ‍وپ‌، آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌، ۱۸۸۱ -۱۹۶۹ م‌Pope، , Arthur Upham، ba، a02

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۰

۸۴

ک‍اره‍ای‌ لاک‍ی‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍اص‍ر،۱۳۲۵ -.Khalili, Nasser D

ک‍ارن‍گ‌

۱۳۸۶

۸۵

خ‍لاص‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر

م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز،۱۲۹۶ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۶

۸۶

ت‍رم‍ه‌

 

م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍م‍ره‌ای‌

۱۳۸۵

۸۷

دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ دس‍ت‌

چ‍ودی‍ن‍ا، ی‍ول‍ی‌ی‍ا، Chudinaa01، , Iuliia، ba، a01

: ف‍ری‍ن‌

،۱۳۸۷

۸۸

ت‍اری‍خ‌ ک‍وب‍ی‍س‍م‌

ک‍وپ‍ر، داگ‍لاس‌، -۱۹۱۱ Cooper, Douglas

ن‍گ‍اه‌

۱۳۶۶

۸۹

ه‍ن‍ر چ‍ی‍س‍ت‌؟ ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ح‍واش‍ی‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ لازم‌ ب‍ق‍ل‍م‌ م‍ت‍رج‍م‌

ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸ -۱۹۱۰ م‌Tolstoi، , Lev Nikolaevich، ba، a01

ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر

۱۳۷۲

۹۰

ه‍ن‍ر و ه‍ن‍رم‍ن‍د: ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ رس‍ال‍ت‌ ه‍ن‍ر م‍س‍ت‍ع‍م‍ره‌

اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍د

ب‍ع‍ث‍ت‌

 

۹۱

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، -۱۳۳۶

ت‍ه‍ران‌

 

۹۲

ت‍اری‍خ‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ن‍ر

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹-

۹۳

ت‍اری‍خ‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ن‍ر

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹-

۹۴

ت‍اری‍خ‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ن‍ر

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹-

۹۵

ت‍اری‍خ‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ن‍ر

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹-

 

 

 

 

 

 

هنرهای اجرائی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

درب‍اره‌ ه‍ن‍ر:ه‍ن‍ر و ه‍ن‍رم‍ن‍د ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ و گ‍ف‍ت‌ و ش‍ن‍ود ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ب‍ا م‍س‍ئ‍ولان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.

 

خ‍ان‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌، خ‍ان‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ا

۱۳۸۱

۲

پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌: ه‍ن‍ر پ‍س‍ت‌ - م‍درن‌

ج‍ن‍س‍ن‌، ه‍وس‍ت‌ ول‍دم‍ار، م‌ -۱۹۱۳ Janson, Horst Woldemar

ع‍ص‍ر ه‍ن‍ر

۱۳۸۱

۳

س‍ی‍ن‍م‍ا در ع‍ص‍ر م‍ش‍روطه‌

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ن‍ژاد، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

م‍ه‍رن‍ام‍گ‌

۱۳۸۳

۴

ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌

گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳ - ، م‍ت‍رج‍م‌

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۸۵

۵

س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‌(م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ئ‍ات‍ر و س‍ی‍ن‍م‍ا)

 

آت‍ی‍ه‌

۱۳۷۹

۶

س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‌ (م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ت‍ئ‍ات‍ر، س‍ی‍ن‍م‍ا)

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۴

۷

س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‌ (م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ت‍ئ‍ات‍ر، س‍ی‍ن‍م‍ا)

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

ن‍ش‍ر دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۴

۸

س‍ی‍م‍ای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‌ (م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ت‍ئ‍ات‍ر، س‍ی‍ن‍م‍ا)

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۶ -

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۱۳۸۶

۹

ب‍ازی‍گ‍ری‌ و پ‍رف‍رم‍ن‍س‌ آرت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ن‍ق‍د ن‍ظر درب‍اره‌ پ‍رف‍رم‍ن‍س‌ آرت‌

دام‍ود، اح‍م‍د، -۱۳۱۸

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۳۸۴

۱۰

خ‍لاق‍ی‍ت‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ و ت‍ج‍س‍م‍ی‌ و درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر

ق‍وی‌روح‌، ش‍ه‍ره‌، -۱۳۵۵

آی‍ن‍دگ‍ان‌

۱۳۸۱

۱۱

ت‍ج‍دی‍د م‍ی‍ث‍اق‌

 

ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

۱۳۷۸

۱۲

م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر

ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۲ : ت‍ه‍ران‌)

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۱۳

ه‍ن‍ر و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ه‍ن‍ر) ش‍وان‌، گ‍ن‍ون‌ ...

رح‍م‍ت‍ی‌، ان‍ش‍اآال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۱۴

ه‍ن‍ر و ت‍ج‍رب‍ه‌ دی‍ن‍ی‌: زب‍ان‌ ام‍ر ق‍دس‍ی‌

م‍ارت‍ی‍ن‌، دی‍وی‍د، ۱۹۲۰ - م‌ba، Martin، , F. David، a01

:ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۸

۱۵

م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ت‍خ‍ی‍ل‌ ه‍ن‍ری‌

 

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۱۶

م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ه‍ن‍ر و ع‍ن‍اص‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌ (آب‌، خ‍اک‌، ه‍وا و آت‍ش‌).

 

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۱۷

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ق‍د ه‍ن‍ر

آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۳ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۱۸

اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر (درک‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ه‍ن‍ر) م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر: م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ره‍ای‌...

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ع‍ف‍اف‌

۱۳۷۹

۱۹

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌(اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ه‍ن‍ر )

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۸-۱۳۷۷

۲۰

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌ (آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ن‍ره‍ای‌.....)

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، ف‍رزی‍ن‌

۱۳-

۲۱

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌(ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌)

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۸-۱۳۷۷

۲۲

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌(م‍ب‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ )

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۸-۱۳۷۷

۲۳

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌ ( ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آث‍ار ه‍ن‍ری‌ )

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۸-۱۳۷۷

۲۴

ه‍م‍ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ رن‍گ‌ه‍ا : راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ت‍رک‍ی‍ب‌ رن‍گ‌ه‍ا

ش‍ی‌ج‍ی‌وا، ه‍ی‍داک‍ی‌، ۱۹۳۸ - م‌ba، Chijiiwa، , Hideaki، a01

ک‍ارن‍گ‌

۱۳۷۷

۲۵

ج‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ی‌ ن‍وی‍ن‌

ن‍وروزی‌ طل‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۲۶

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ در ه‍ن‍ر دی‍ن‍ی‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۲۷

آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍د ه‍ن‍ری‌

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۱ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۴

۲۸

س‍ورئ‍ال‍ی‍س‍م‌

ان‍دی‍ک‌ ف‍ر، ف‍رش‍ت‍ه‌، -۱۳۵۹

ص‍ائ‍ن‌

۱۳۸۳

۲۹

س‍ب‍ک‍ه‍ا و م‍ک‍ات‍ب‌ ه‍ن‍ری‌

م‍ص‍طف‍وی‌ ، ع‍ل‍ی‌

راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

۱۳۸۷

۳۰

ب‍ارت‌ و س‍ی‍ن‍م‍ا "گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ و گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ه‍ای‌ رولان‌ ب‍ارت‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ن‍م‍ا"

ب‍ارت‌، رولان‌، م‌ ۱۹۸۰-۱۹۱۵ Barthes, Roland

گ‍ام‌ ن‍و

۱۳۸۴

۳۱

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ از م‍ان‍ی‌ ت‍ا م‍ع‍اص‍ری‍ن‌ ک‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ک‌

س‍رم‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۸ -۱۳۸۵

ه‍ی‍رم‍ن‍د

۱۳۸۰

۳۲

ان‍گ‍ی‍زه‌ آف‍ری‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ (در س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ه‍ن‍ره‍ا)

اش‍پ‍ور، دن‍ی‍س‌، م‌ -۱۹۴۴ Sporre, Dennis J

دوس‍ت‍ان‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر

۱۳۸۳

۳۳

ه‍ن‍ر و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲ -، baa01، Nasr، , Seyyed Hossein، a01

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۸۹

۳۴

پ‍س‍ت‌ - م‍درن‍ی‍س‍م‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟

ج‍ن‍ک‍ز، چ‍ارل‍زJencks, Charles

ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز

۱۳۷۴

۳۵

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ری‌

ش‍روه‌، ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۸ -

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۷۸-۱۳۷۷

 

 

 

 

 

 

هنرهای تزئینی و دکوراسیون

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

آب‍روی‌ ف‍ق‍ر: روای‍ت‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‍رزا م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍ل‍ه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌ ب‍زرگ‌ ع‍ه‍د ق‍اج‍ار

ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۵۰

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۹

۲

رس‍م‌ال‍م‍ش‍ق‌ ت‍ذه‍ی‍ب‌: (اس‍ل‍ی‍م‍ی‌)

ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍درض‍ا

م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌

۱۳۸۴

۳

رس‍م‌ ال‍م‍ش‍ق‌ ت‍ذه‍ی‍ب‌ (خ‍ت‍ای‍ی‌)

ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍درض‍ا

م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌

[۱۳۸۶]

۴

ه‍زار ن‍ق‍ش‌: ن‍ق‍وش‌ ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ خ‍طوط ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌، آج‍ر، ک‍اش‍ی‌، گ‍چ‍ب‍ری‌...

خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۱

۵

آرای‍ه‌ه‍ا و ن‍ق‍وش‌ خ‍ت‍ای‍ی‌ در ه‍ن‍ر ت‍ذه‍ی‍ب‌ و طراح‍ی‌ ف‍رش‌

آق‍ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۴۸ -

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۳

۶

طرح‌ه‍ا و ن‍ق‍وش‌ اس‍لام‍ی‌

 

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۶

۷

طرح‌ه‍ا و ن‍ق‍وش‌ اس‍لام‍ی‌

 

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۶

۸

طرح‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌

 

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۸۲

۹

آم‍وزش‌طراح‍ی‌ ف‍رش‌: ( خ‍ت‍ای‍ی‌ ۲ )

ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍درض‍ا

م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌

۱۳۸۴

۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و رن‍گ‌ در ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌

رج‍ب‍ی‌ اص‍ل‌، م‍وس‍ی‌

ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌

۱۳۸۰

۱۱

ن‍ات‍ورال‍ی‍س‍م‌ ای‍ران‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طرح‍ه‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ذه‍ی‍ب‌ و ت‍ش‍ع‍ی‍ر گ‍ل‌ و م‍رغ‌، ق‍ل‍م‍دان‌

م‍ص‍ور، ال‍م‍ل‍ک‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ (ی‍س‍اول‍ی‌)

۱۳۷۶

۱۲

م‍ب‍ان‍ی‌ و پ‍ای‍ه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ در م‍درس‍ه‌ ب‍ازل‌، س‍وئ‍ی‍س‌

م‍ای‍ر، م‍ان‍ف‍رد، baa01، Maier، , Manfred، a01

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

۱۳۸۴

۱۳

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌

آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، -۱۳۱۳

س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)

۱۳۷۷

۱۴

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ور: ی‍ک‍ص‍د و ده‌ ک‍لام‌ گ‍ه‍رب‍ار از ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ "ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌" و چ‍ه‍ل‌ ت‍اب‍ل‍و از آی‍ات‌ ک‍ری‍م‍ه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌"ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌"، ش‍ام‍ل‌ خ‍طوط ث‍ل‍ث‌، ن‍س‍خ‌، ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ع‍م‍ارزاده‌ زواره‌ای‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۸ - ، خ‍طاط

ن‍ش‍اط

۱۳۸۲

۱۵

ن‍ی‌ ص‍ب‍ورا: م‍وض‍وع‍ات‌ آزم‍ون‌ س‍راس‍ری‌ ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‌

ن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍ن‌، پ‍روی‍ز،۱۳۳۰ -

س‍رورک‍ی‍ان‌

۱۳۸۵

۱۶

ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ خ‍ط

ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۱ -۱۳۷۶

س‍روش‌ (ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)

۱۳۸۴

۱۷

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ در ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ام‍ی‍ر اح‍م‍د، ۱۳۳۷ - ، خ‍طاط

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۷۸

۱۸

خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

ص‍ف‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ ح‍م‍ی‍دSafadi, Yasin Hamid

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۱

۱۹

خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌م‍اری‌، ۱۹۲۲ -۲۰۰۳ م‌Schimmel، , Annemarie، ba، a01

: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

،۱۳۸۱

۲۰

آم‍وزش‌ ۵ ن‍وع‌ خ‍ط ت‍ح‍ری‍ری‌ (خ‍ط ری‍ز) ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌، ش‍ک‍س‍ت‍ه‌، ن‍س‍خ‌، ث‍ل‍ث‌، ف‍ان‍ت‍زی‌

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍اس‌، -۱۳۴۷

ع‍ب‍اس‌ ش‍ه‍ب‍ازی‌

۱۳۸۱

۲۱

آم‍وزش‌ خ‍ط ری‍ز : ب‍رای‌ ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌ و ه‍ن‍رآم‍وزان‌ ب‍ا م‍ت‍ده‍ا و روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌

س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۸ - ، خ‍وش‍ن‍وی‍س‌

ن‍ق‍ش‌ م‍ت‍ی‍ن‌

[۱۳۸۵ ]

۲۲

آم‍وزش‌ خ‍ط ری‍ز : ب‍رای‌ ه‍ن‍رج‍وی‍ان‌ و ه‍ن‍رآم‍وزان‌ ب‍ا م‍ت‍ده‍ا و روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌

س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۸ - ، خ‍وش‍ن‍وی‍س‌

ن‍ق‍ش‌ م‍ت‍ی‍ن‌

[۱۳۸۵ ]

۲۳

ف‍رش‌ 1ی‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از م‍وزه‌ ف‍رش‌ ای‍ران‌

 

س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍وزه‌ ف‍رش‌ ای‍ران‌

۱۳۸۰

۲۴

ق‍ل‍م‌ ع‍ش‍ق‌: خ‍ط ن‍گ‍اره‌ه‍ای‍ی‌ از ن‍ام‌ م‍ب‍ارک‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌

م‍ی‍رائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۶ -

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۲۵

ن‍ق‍ش‌: ه‍ن‍ر ب‍ه‌ روای‍ت‌ ه‍ن‍دس‍ه‌

غ‍رب‍ی‌، م‍ظف‍ر، ۱۳۳۶ -

ع‍اب‍د

۱۳۸۱

۲۶

ح‍ک‍اک‍ی‌ه‍ای‌ م‍ی‍ن‍ا ن‍وری‌ ب‍ا ت‍وض‍ی‍ح‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ اص‍طلاح‍ات‌ چ‍اپ‌

ن‍وری‌، م‍ی‍ن‍ا، -۱۳۲۹

م‍ی‍ن‍ا ن‍وری‌

۱۳۸۱

۲۷

ت‍م‍ن‍ای‌ وص‍ال‌ : م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ خ‍ط

زن‍وزی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌,۱۳۳۹-

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌

۱۳۸۹

۲۸

س‍ف‍ال‍گ‍ری‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ در م‍وزه‌ طارق‌ رج‍ب‌ ک‍وی‍ت‌

 

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ن‍گ‍اره‌

۱۳۸۸

۲۹

س‍ف‍ال‍گ‍ری‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ از آغ‍از ت‍ا دوران‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ در م‍وزه‌ اش‍م‍ول‍ی‍ن‌ آک‍س‍ف‍ورد

آل‍ن‌، ج‍ی‍م‍زوی‍ل‍س‍ن‌، ۱۹۴۵ - م‌Allan, James wilson

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۷

۳۰

پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ س‍ف‍ال‌ و س‍ف‍ال‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌

ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌، -۱۳۱۷

ن‍س‍ی‍م‌ دان‍ش‌: ب‍ه‌دی‍د

۱۳۸۰

۳۱

ت‍رک‍ی‍ب‌ چ‍ل‍ی‍پ‍ا: ن‍ک‍ات‍ی‌ چ‍ن‍د پ‍ی‍رام‍ون‌ ق‍واع‍د چ‍ل‍ی‍پ‍ان‍وی‍س‍ی‌

اح‍س‍ن‍ت‌، ق‍اس‍م‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)

۱۳۷۳

۳۲

س‍ی‍ر خ‍ی‍ال‌: : اح‍وال‌ و ق‍طع‍ات‍ی‌ از آث‍ار ع‍ل‍م‍ا و ادب‍ا و ع‍رف‍ای‌ خ‍طه‌ی‌ ه‍ن‍رپ‍رور اردب‍ی‍ل‌

ح‍ی‍دری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۴۵ -

آری‍ت‍ان‌

۱۳۸۹

۳۳

ک‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

,New York, N. Y.))Metropolitan museum of Art م‍وزه‌ م‍ت‍روپ‍ول‍ت‍ی‍ن‌ (ن‍ی‍وی‍ورک‌)

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۱

۳۴

آم‍وزش‌ ه‍ن‍ر و ف‍ن‌ س‍ف‍ال‌ و س‍رام‍ی‍ک‌

گ‍رج‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۷۹

۳۵

ک‍اش‍ی‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

پ‍ورت‍ر، ون‍ی‍ش‍ی‍اba، Porter، , Venetia، a01

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۹

۳۶

م‍ن‍س‍وج‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

ب‍ی‍ک‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا.Baker, Patricia L

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۵

۳۷

ق‍ال‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌: م‍واد و اب‍زار، س‍واب‍ق‌ ن‍ق‍وش‌، ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌

ه‍ان‍گ‍ل‍وی‍ن‌، آرم‍ن‌.Hangldin, Armen E

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ (ی‍س‍اول‍ی‌)

۱۳۷۵

۳۸

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍رش‌ ی‍ادواره‌ (دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌)

دان‍ش‍گ‍ر، اح‍م‍د، -۱۳۱۲

م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌

۱۳۷۶

۳۹

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍رش‌ ای‍ران‌

ژول‍ه‌، ت‍ورج‌

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۱

۴۰

ع‍رب‌زاده‌ ب‍دای‍ع‌ ن‍گ‍ار ف‍رش‌ ای‍ران‌

س‍رم‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، -۱۳۱۳

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۲

۴۱

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌: زب‍ان‌. ب‍ی‍ان‌. ت‍م‍ری‍ن‌

ح‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹ -

اح‍ی‍اء ک‍ت‍اب‌

۱۳۷۶-

۴۲

ه‍ن‍ر گ‍ره‌س‍ازی‌ در م‍ع‍م‍اری‌ و درودگ‍ری‌

ش‍ف‍ائ‍ی‌، ج‍واد

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۸۰

۴۳

ه‍ن‍ر گ‍ره‌س‍ازی‌ در م‍ع‍م‍اری‌ و درودگ‍ری‌

ش‍ف‍ائ‍ی‌، ج‍واد

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۸۰

۴۴

خ‍ط ای‍ران‌، ت‍م‍اش‍اگ‍ه‌ راز/ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار اس‍راف‍ی‍ل‌ ش‍ی‍رچ‍ی‌

ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌، -۱۳۴۱

خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍رگ‍وی‍ا

۱۳۸۳

۴۵

م‍ن‍اق‍ب‌ ه‍ن‍روران‌

ع‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌ ۱۰۰۸-۹۴۸

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۹

۴۶

ک‍ارب‍رد خ‍ط در گ‍راف‍ی‍ک‌: م‍خ‍ص‍وص‌ داوطل‍ب‍ان‌ ک‍ن‍ک‍ور رش‍ت‍ه‌ ه‍ن‍ر

ن‍س‍ل‌ ش‍ری‍ف‌، اف‍س‍ان‍ه‌، -۱۳۴۶

راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

۱۳۷۸

۴۷

م‍ش‍ق‌ ع‍ش‍ق‌

 

ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌ ه‍م‍دان‌، اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

۱۳۸۱

۴۸

ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍ل‍ی‍م‌

ج‍زای‍ری‌، زه‍را

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۷۰

۴۹

ن‍ق‍وش‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ =Decorative design

ب‍رد، ف‍رت‍ی‍زی‌

ب‍ه‍ار

۱۳۶۹

۵۰

ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍ل‍ی‍م‌

ج‍زای‍ری‌، زه‍را

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۷۰

 

 

 

 

 

 

 نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال