Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

شعر

 شعردفاع مقدس وانقلاب1تا31


  شعرآیینی وعاشورایی 32تا51


شعرغزل و...52تا84


شعرنو 85تا109


 شعر غزل و...110 تا 130


  شعر نو 131 تا 150


شعر به یاد امام(ره) 151 تا 160


شعر ترجمه 161 تا 165


شعر ترجمه(قصیده الوقت.1) 166


شعر ترجمه(قصیده الوقت.2) 166


شعر ترجمه 167 تا 192


شعر طنز 193 تا 200


شعر نو 201 تا 210


شعر ترانه 211 تا 218


شعر آیینی 219 تا 225


شعر غزل و... 226 تا 231


شعر غزل و... 232 تا 236


شعر نو 237 تا 241


شعر آیینی 242 تا 244


شعر غزل و ...245 تا 250


شعر نو 251 تا 255


شعر طنز 256 تا 259


شعر ترانه 260 تا 261


شعر غزل و... 262 تا 268


شعر غزل و... 269 تا 274


شعر نو 275 تا 282


شعر آیینی 283 تا 287


288 شعر برای امام علی(ع)


289 شعر برای امام حسین(ع)


290 شعر برای حضرت زینب(س)


291 جمکران


292 شعر برای حضرت زینب(س)


هفت شعر کوتاه 293تا 299


پنج شعر کوتاه 300تا 304


2 شعر کوتاه 305تا 306


غزل 307


غزل 308


مثنوی 309


غزل 310


چهارپاره 311


شعرنو 312


شعرنو 313


غزل 314


رباعی 315 تا 319


رباعی 320


شعرنو 321


ترانه 322


شعر نو 323


غزل 324


رباعی 325


رباعی 326


رباعی 327


غزل 328


غزل 329


غزل 330


غزل 331


غزل 332


غزل 333


غزل 334


غزل 335


غزل 336


غزل 337


غزل 338


غزل 339


غزل 340


غزل 341


چهارپاره 342


چهارپاره 343


شعرنو 344


شعرنو 345


غزل 346


غزل 347


چهار پاره 348


رباعي 349


شعرنو 350


شعرنو 351


شعرنو 352


شعرنو 353


شعرنو 354


شعرنو 355


غزل 356


غزل 357


غزل 358


غزل 359


شعرنو 360


شعرنو 361


شعرنو 362


شعرنو363


شعرنو364


ترانه 365


چهارپاره 366


شعرنو 367


شعرنو 368


شعرنو 369


شعرنو 370


شعرنو371


شعرنو 372


شعرنو 373


غزل 374


غزل 375


غزل 376


غزل 377


غزل 378


رباعي 379


شعرنو380


غزل 381


غزل 382


غزل 383


غزل 384


غزل 385


غزل 386


مثنوي 387


قصيده 388


چهارپاره 389


چهارپاره 390


رباعي 391


شعرنو 392


رباعي 393


شعرنو 394


غزل 395


شعرنو 396


غزل 397


ترانه 398


چهارپاره 399


دوبيتي 400


رباعي 401


شعرنو 402


غزل 403


شعرنو 404


غزل 405


غزل 406


ترانه 407


شعرنو 408


شعرنو 409


شعرنو 410


شعرنو 411


شعرنو 412


شعرنو 413


غزل 414


غزل 415


غزل 416


غزل 417


غزل 418


شعرنو 419


شعرنو 420


شعرنو 421


شعرنو 422


غزل 423


غزل 424


غزل 425


شعرنو 426


شعرنو 427


شعرنو 428


شعرنو 429


غزل 430


شعرنو 431


غزل 432


غزل 433


برگردان: علي‌رضا امرايي 434


برگردان: فرزدق اسدی435


ترانه.436


چهارپاره.437


چهارپاره.438


چهارپاره.439


چهارپاره.440


رباعی.441


شعرنو.442


شعرنو.443


غزل.444


غزل.445


ترانه.446


شعر.447


ترانه.448


شعر.449


چهارپاره.450


چهارپاره.451


چهارپاره.452


چهارپاره.453


چهارپاره.454


چهارپاره.455


رباعی.456


دوبیتی.457


رباعی.458


رباعی.459


رباعی.460


رباعی.461


رباعی.462


رباعی.463


رباعی.464


رباعی.465


رباعی.466


رباعی.467


رباعی.468


رباعی.469


رباعی.470


رباعی.471


رباعی.472


رباعی.473


رباعی.474


رباعی.475


رباعی.476


رباعی.477


رباعی.478


رباعی.479


رباعی.480


رباعی.481


رباعی.482


رباعی.483


رباعی.484


رباعی.485


رباعی.486


رباعی.487


رباعی.488


رباعی.489

رباعی.490

رباعی.491


رباعی.492


رباعی.493


رباعی.494


رباعی.495


شعر.496


شعر.497


شعرنو.498


شعرنو.499


شعرنو.500


شعرنو.501


شعرنو.502


شعرنو.503


شعرنو.504


شعرنو.505


شعرنو.506


شعر.507


شعرنو.508


شعرنو.509


شعرنو.510


شعرنو.511


شعرنو.512


شعرنو.513


شعرنو.514


شعرنو.515


شعرنو.516


شعرنو.517


شعرنو.518


شعرنو.519


شعرنو.520


شعرنو.521


شعرنو.522


شعرنو.523


شعرنو.524


شعرنو.525


شعرنو.526


شعرنو.527


شعرنو.528


شعرنو.529


شعرنو.530


شعرنو.531


شعرنو.532


شعرنو.533


شعرنو.534


شعرنو.535


شعرنو.536


شعرنو.537


شعرنو.538


شعرنو.539


شعرنو.540


شعرنو.541


شعرنو.542


شعرنو.543


شعرنو.544


شعرنو.545


غزل.546


شعر.547


شعر.548


شعر.549


شعر.550


شعر.551


شعر.552


شعر.553


شعر.554


شعر.555


شعر.556


شعرنو.557


شعر.558


شعرنو.559


شعرنو.560


شعرنو.561


شعرنو.562


شعرنو.563


شعرنو.564


شعرنو.565


شعرنو.566


شعرنو.567


شعرنو.568


شعرنو.569


شعرنو.570


شعرنو.571


شعرنو.572


شعرنو.573


شعرنو.574


شعرنو.575


شعرنو.576


شعرنو.577


شعرنو.578


شعرنو.579


شعرنو.580


شعرنو.581


شعرنو.582


شعرنو.583


شعرنو.584


شعرنو.585


شعرنو.586


شعرنو.587


شعرنو.588


غزل.589


غزل.590


غزل.591


غزل.592


غزل.593


غزل.594


غزل.595


غزل.596


غزل.597


غزل.598


شعرنو.599


شعرنو.600


شعرنو.601


شعر.602


شعر.603


شعر.604


شعر.605


شعر.606


شعر.607


شعرسپید.608


شعر.609


شعر.610


شعر.611


غزل.612


شعرنو.613


غزل.614


غزل.615


غزل.616


غزل.617


غزل.618


شعر.619


شعر.620


شعر.621


شعر.622


شعر.623


شعر.624


شعر.625


شعر.626


شعر.627


شعر.628


شعر.629


شعر.630


شعر.631


شعر.632


شعر.633


شعر.634


شعر.635


شعر.636


شعر.637


شعر.638


شعر.639


شعر.640


شعر.641


شعر.642


شعر.643


شعر.644


شعر.645


شعر.646


شعر.647


شعر.648


شعر.649


شعر.650


شعر.651


شعر.652


شعر.653


شعر.654


شعر.655


شعر.656


شعر.656


شعر.657


شعر.658


شعر.659


شعر.660


شعر.661


شعر.662


شعر.663


شعر.664


شعر.665


شعر.666


شعر.667


شعر.668


شعر.669


شعر.670


شعر.671


شعر.672


شعر.673


شعر.674


شعر.675


شعر.676


شعر.677


شعر.678


شعر.679


شعر.680


شعر.681


شعر.682


شعر.683


شعر.684


شعر.685


شعر.686


شعر.687


شعر.688


شعر.688


شعر.689


شعر.690


شعر.691


شعر.692


شعر.693


شعر.694


شعر.695


شعر.696


شعر.697


شعر.698


شعر.699


شعر.700


شعر.701


شعر.702


شعر.703


شعر.704


شعر.705


شعر.706


شعر.707


شعر.708


شعر.709


شعر.710


شعر.711


شعر.712


شعر.713


شعر.714


شعر.715


شعر.716


شعر.717


شعر.718


شعر.719


شعر.720


شعر.721


شعر.722


شعر.723


شعر.724


شعر.725


شعر.726


شعر.727


شعر.728


شعر.729


شعر.730


شعر.731


شعر.732


شعر.733


شعر.733


دوبیتی.734


دوبیتی.735


دوبیتی.736


دوبیتی.737


غزل.738


غزل.739


غزل.740


غزل.741


غزل.742


غزل.743


غزل.744


شعرکودک.745


شعرکودک.746


شعرکودک.747


شعرکودک.748


شعرکودک.749


شعرکودک.750


شعرکودک.751


شعر.752


شعر.753


شعر.754


شعر.755


شعر.756


شعر.757


شعر.758


شعر.759


شعر.760


شعر.761


شعر.762


شعر.763


شعر.764


شعر.765


شعر.766


شعر.767


شعر.768


شعر.769


شعر.770


شعر.771


شعر.772


شعر.773


شعر.774


شعر.775


شعر.776


شعر.777


شعر.778


شعر.779


شعر.780


شعر.781


شعر.782


شعر.783


شعر.784


شعر.785


شعر.786


شعر.787


شعر.788


شعر.789


شعر.790


شعر.791


شعر.792


شعر.793


شعر.794


شعر.795


شعر.796


شعر.797


شعر.798


شعر.799


شعر.800


شعر.801


شعر.802


شعر.803


شعر.804


شعر.805


شعر.806


شعر.807


شعر.808


شعر.809


شعر.810


شعر.811


شعر.812


شعر.813


شعر.814


شعر.815


شعر.816


شعر.817


شعر.818


شعر.819


شعر.820


شعر.821


شعر.822


شعر.823


شعر.824


شعر.825


826.زهرا توقع همدانی


غزل-سارا پدرندارد

827.حسین گرایی(سپهر)


غزل

828.مریم زر نشان


رباعی - بی تو

829.سید مهدی موسوی (فاخر)


غزل

830.مریم زرنشان


چهارپاره -"مشق شب"

831.شيوا شريفى


غزل -تو را بهانۀ من، آه، كم مى آورم. . .

832.بهاره مهرجویی


نیمایی -تیتر روزنامه های صبح:

833.اميرمعبودي خجسته


غزل - لاله هاي سرخ

834.بهاره مهرجویی

 


چهار پاره -پوتین

835.مریم زرنشان


 نیمایی

836.رسول خیابانی

 


مثنوی -زخمی

837.علی سلیمانی

 


غزل 

838.مهدی علی بلندی

 


غزل

839.شيوا شريفى

 


غزل 

840.مریم زرنشان

 


نيمايي

841.مهدی علی بلندی

 


غزل 

842.بهروز اقبالی درخشان

 


سپيد

843.مسعود طاهری عضد

 


چهار پاره

844.محمد صارمی شهاب

 


سپيد

845.محمود پیسوده


سپيد

846.غزاله شريفيان


چهارپاره

847.سعید جلیلی هنرمند


غزل

848.مریم زرنشان


چهارپاره

849. مه سیما سهرابی


چهارپاره

850. قمری


چهارپاره

851. روزه


چهارپاره

852. ماه نورانی


چهارپاره

853. روزه


غزل

854. ای آسمانی تر !


غزل

855. حجت یحیوی


رباعی

856. مریم زرنشان


چهارپاره

857. «اریک گارنر»


محمود پی سوده

858. شکوفه رضایی


سپید