20174
  ۱۳۹۰/۵/۱۶
آرزوی خوب من
حامد محقق
   
آرزوی خوب من
حامد محقق
 
در آرزوی خوب من
پر از صدای خنده بود
و روی شاخه‌ی درخت
هزارها پرنده بود
 
در آرزوی خوب من
کلاغ هم قشنگ بود
و در میان رودها
پر از صدای سنگ بود
 
در آرزوی خوب من
هزارها فرشته است
در آرزوی من خدا
بهار را نوشته است
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved