21580
  ۱۳۹۰/۶/۱۲
مظهر آیات خدا
غزل
   
مظهر آیات خدا
سید عباس صدرالدینی
 
بند در بند تو در واژه‌ی ایثار شکفت
صد چو منصور ز سودای تو بر دار شکفت
پرده در پرده نهان بود معمای حیات
تا گل زخم تو در عرصه‌ی پیکار شکفت
ای شهیدی که به معراج سنان باغ لبت...!
طور سینا شد و از گرمی گفتار شکفت
ای که با هر عطش در اثر شوق حضور
گل رخسار تو در لحظه‌ی دیدار شکفت
تیر شرمنده شد از خنده‌ی آن غنچه‌ی سرخ
که سر دست تو با حلق شرربار شکفت
من و توصیف تو ای مظهر آیات خدا!
واژه‌ای بود که در پرده‌ی پندار شکفت
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved