37209
  ۱۳۹۱/۱/۲۳
چهارپاره
غلامرضا بکتاش
   
غلامرضا بکتاش
 
سنگری کوچک کشید
خواهرم در دفترش
بعد بابا را کشید
با دوتا همسنگرش
 
هر سه مثل گل پُر از
خنده‌های رنگ‌رنگ
ناگهان پرپر شدند
با گلوله با تفنگ
 
خشک و خون‌آلوده‌ است
پوست پوتین‌شان
چون شهادت کرده است
در زمین گلچین‌شان.
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved