37336
  ۱۳۹۱/۱/۲۴
شعرنو
نادر حقی
   
نادر حقی
 
تنها دهانی دارم
سزاوار آواز...
خواستی قطع و
وصلش می­کنم
همین و بس
 
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved