37347
  ۱۳۹۱/۱/۲۴
شعرنو
پوپک ریاضی
   
پوپک ریاضی
 
 
درخت هم كه باشي
تيرهاي چراغ برق
از تو بلندترند
هرچند
استحقاقش را ندارند.
 
 
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved