53515
  ۱۳۹۱/۹/۷
جستجو
نویسنده: نیما بیگلریان
   
 جوان رزمنده ای که با دستگاه گنج یاب، به دنبال پیدا کردن گنجی است و به دنبال یافتن گنج ، تمامی وقت و نیرویش را می گذارد. سر انجام با به صدا در آمدن دستگاه گنج یاب ، پسر مشغول به کندن زمین می شود. پس از کندن زمین سرانجام به چند پلاک شهید می رسد که حالا با بغض نهفته ای که در درونش موج می زد، به گریه تبدیل می شود و با دیدن عکس شهدا و پلاکها در خود جمع می شود ... حالا با رسیدن به گنج واقعی او سبک شده است و پلاکها را به گردن خود می اندازد و در میان جمعیت رها می شود.   
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved