57806
  ۱۳۹۱/۱۱/۲۸
پلاك
نويسنده: نيما بيگلريان
   
 
 پسر جواني، با گنج يابي كه در دست دارد، محيط اطرافش را جستجو مي كند. او به دنبال گنجي مي گردد كه در انتهاي نمايش مشخص مي شود آن حقيقت نهفته در نمايش چه بوده است. او بي آنكه كلامي بر زبان آورد، در سكوت به كارش مي پردازد. در نهايت با صدايي كه از گنج ياب به گوش مي رسد، او زمين را كنده و با پيدا كردن پلاك شهيدي به آن گنچ واقعي پي مي برد. و با يافتن آن از آن منطقه رفته و ...                  
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved