77318
  ۱۳۹۲/۹/۲۶
کتابشناسی
کتابشناسی
   

کتابشناسی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

رن‍گ‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ای‍پ‍وگ‍راف‍ی‌ ای‍ران‍ی‌۸۵

 

ی‍س‍اول‍ی‌

۱۳۸۵

۲

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌

م‍ی‍ران‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌

ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌: س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۵

۳

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ا در ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا۱۳۷۹

م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، -۱۳۳۳

دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۸۰

۴

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

چ‍ن‍ع‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ه‍ن‍رای‍ران‌

-۱۳۸۳

۵

روای‍ت‌ه‍ای‌ م‍ان‍دگ‍ار

 

ص‍ری‍ر

-۱۳۸۲

۶

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ زن‌ و دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

زاغ‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۵ -

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۱۳۸۷

۷

م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌

م‍رت‍ض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۴۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ره‍ن‍گ‌گ‍س‍ت‍ر

۱۳۸۴

۸

ن‍ش‍ان‍ه‌ م‍ول‍ف‌ ف‍ارس‍ی‌: ج‍دول‌ س‍ه‌ رق‍م‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ک‍ات‍ر - س‍ن‌ب‍رن‌

ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ج‍م‌، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود، -۱۳۱۲

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۷

۹

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌

آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌ وای‌.، Armsa01، ,.William Y، ba، a01

ق‍و

۱۳۸۱

۱۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ازی‌

اس‍ت‍ی‍ل‍و، ف‍ردری‍ک‌ ج‌.، ۱۹۴۶ - م‌.، Stielowa01، , .Frederick J، ba، a01

: ق‍و، : چ‍اپ‍ار

،۱۳۸۳

۱۱

خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ در ن‍ظری‍ه‌ و ع‍م‍ل‌

ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌Buckland, Michael Keeble

چ‍اپ‍ار

۱۳۸۲

۱۲

ج‍ل‍ده‍ا و ق‍ل‍م‍دان‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

اح‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، -۱۲۹۳

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۶۸

۱۳

اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ و چ‍اپ‌، اب‍ع‍اد ک‍اغ‍ذه‍ا، پ‍اک‍ت‍ه‍ا، ن‍وی‍س‍ه‌ه‍ای‌ ی‍ون‍ی‍ک‍دو...

ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ف‍رد، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ح‍م‍ی‍درض‍ا ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ف‍رد

۱۳۸۵

۱۴

آن‍چ‍ه‌ طراح‍ان‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ و ن‍اظران‌ چ‍اپ‌ م‍ی‌دان‍ن‍د=What graphic designers and printing supervisors know

ع‍ف‍راوی‌، ب‍ه‍رام‌، -۱۳۴۳

س‍ی‌ب‍ال‌ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۱۵

راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍اظران‌ چ‍اپ‌

ع‍ف‍راوی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۴۳ -

س‍ی‌ب‍ال‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۵

۱۶

طراح‍ان‌ گ‍راف‍ی‍ک‌، ک‍ان‍ون‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ و... راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ چ‍اپ‌ ب‍ر روی‌ م‍واد ی‍ا چ‍ه‌ چ‍اپ‍ی‌ ب‍رای‌ چ‍ه‌ ک‍اری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ اس‍ت‌

ع‍ف‍راوی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۳ -، گ‍ردآورن‍ده‌

س‍ی‌ ب‍ال‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۳

۱۷

س‍ی‌ ق‍رن‌ طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ چ‍اپ‌

ک‍ری‍گ‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۰- م‌Craig, James

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۲

۱۸

ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ (۱۳۸۱-۱۳۵۹ )

ب‍روم‍ن‍د س‍رک‍رده‌، ف‍ی‍روزه‌،۱۳۲۴ -

ق‍دی‍ان‍ی‌، ص‍ری‍ر

۱۳۸۴

۱۹

ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ (۱۳۸۱-۱۳۵۹ )

ب‍روم‍ن‍د س‍رک‍رده‌، ف‍ی‍روزه‌،۱۳۲۴ -

ق‍دی‍ان‍ی‌، ص‍ری‍ر

۱۳۸۴

۲۰

ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا

ه‍اج‍ری‌، ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ه‌آف‍ری‍ن‌؛ ه‍اج‍ری‌

۱۳۸۱

۲۱

ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا

ه‍اج‍ری‌، ض‍ی‍اآال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ب‍ه‌آف‍ری‍ن‌؛ ه‍اج‍ری‌

۱۳۸۱

۲۲

ت‍ای‍پ‍وگ‍راف‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۴ -

ن‍ظر

۱۳۸۶

۲۳

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۱۲

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۴

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۱۱

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۵

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۱۰

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۶

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۹

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۷

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۸

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۸

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌ ۶

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۲۹

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۵

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۳۰

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۴

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۳۱

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۳

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۳۲

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۲

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۳۳

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍اره‌۱

 

س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳-

۳۴

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۳۵

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۳۶

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۳۷

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۳۸

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۳۹

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ف‍ارس‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ای‍ران‍ی‌

اف‍ش‍ار، ای‍رج‌، ۱۳۰۴ -۱۳۸۹

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

-۱۳۴۰

۴۰

ع‍ن‍اص‍ر طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌

وای‍ت‌ ، ال‍ک‍س‌ دب‍ل‍ی‍و

ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌

۱۳۸۸

۴۱

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍دی‍د چ‍اپ‌ و گ‍راف‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ واژه‌ن‍ام‍ه‌

ب‍ن‌، دی‍وی‍د، Banna01، , David، ba، a01

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌

۱۳۸۸

۴۲

ک‍ن‍ت‍رل‌ و ن‍ظارت‌ ب‍ر چ‍اپ‌

ف‍رام‍رزی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌

۱۳۸۸

۴۳

ص‍ح‍اف‍ی‌

ف‍رام‍رزی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

چ‍ای‍خ‍ان‍ه‌

۱۳۸۸

۴۴

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ دی‍ن‌ و رس‍ان‍ه‌( ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)

زارع‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۳۵۶ -

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 


©2020 HozehHonari. All Rights Reserved