77333
  ۱۳۹۲/۹/۲۶
جغرافیا و علوم اجتماعی
جغرافیا و علوم اجتماعی
   

آداب و لباس

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ن‍وروز

 

س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

۱۳۸۴= م‌۲۰۰۵

۲

طرح‍ه‍ا و ن‍ق‍وش‌ ل‍ب‍اس‍ه‍ا و ب‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ س‍اس‍ان‍ی‌

ری‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، -۱۳۲۸

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۲

۳

پ‍وش‍اک‌ م‍ل‍ل‌ از ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ زم‍ان‌ ت‍ا ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

ب‍ی‍وک‍ل‌، دوری‍ن‍ه‌وان‌Beukel, Dorine Van den

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۸۶

۴

ت‍اری‍خ‌ پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ "از اب‍ت‍دای‌ اس‍لام‌ ت‍ا ح‍م‍ل‍ه‌ م‍غ‍ول‌"

چ‍ی‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍درض‍ا

س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)

۱۳۷۹

۵

ت‍اری‍خ‌ ل‍ب‍اس‌۵۰۰۰ س‍ال‌ پ‍وش‍اک‌ زن‍ان‌ وم‍ردان‌ ج‍ه‍ان‌

وی‍ل‌ ک‍اک‍س‌، روت‌ ت‍رن‍ر، ۱۸۸۸ - م‌.، baa01، Wilcox، , Ruth Turner، a01

ت‍وس‌

۱۳۷۲

۶

ج‍ش‍ن‌ه‍ا و آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ م‍ردم‌ گ‍ی‍لان‌ (ب‍ه‌ ج‍ز آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ن‍وروزی‌)

ب‍ش‍را، م‍ح‍م‍د

ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ل‍ی‍ا

۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

واژگ‍ان‌ و اص‍لاح‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

ق‍ره‌ب‍اغ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ۱۳۱۹ -

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۲

ع‍ص‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌: اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ روزم‍ره‌ از اق‍ن‍اع‌

پ‍رات‍ک‍ان‍ی‍س‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ آر.، ۱۹۵۷ - م‌Pratkanis، , .Antony R، ba، a01

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

،۱۳۷۹

۳

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍رو ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍رو

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۷

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

۱۳۷۹

۴

ف‍ره‍ن‍گ‌. خ‍رد و آزادی‌

داوری‌، رض‍ا، -۱۳۱۲

ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌

۱۳۷۸

۵

ع‍ام‍ل‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ (ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌)

گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۶

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌

اث‍ب‍ات‍ی‌، ب‍ه‍روز،۱۳۳۸ -

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۹

۷

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌

اث‍ب‍ات‍ی‌، ب‍ه‍روز،۱۳۳۸ -

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۹

۸

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸ -

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۹

۹

ارت‍ب‍اطش‍ن‍اس‍ی‌ (ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌، گ‍روه‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‌)

م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۴ -

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۹

 

 

 

 

 

 

ارتباطات

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

چ‍ش‍م‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ب‍ای‌، ی‍ارم‍ح‍م‍د

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۵

۲

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ رادی‍و ت‍ه‍ران‌ (ای‍ران‌) و م‍ع‍رف‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ آن‌

ن‍ص‍ی‍ری‌ف‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌، -۱۳۱۶

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۸۳

 

 

 

 

 

 

خانواده

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ج‍ای‍گ‍اه‌ ج‍وان‍ان‌ در پ‍رت‍و م‍ن‍ش‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌

 

اس‍پ‍ی‍د

۱۳۷۹

۲

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ش‍وه‍ر ک‍ج‌م‍دار

گ‍ود، ن‍ان‍س‍ی‌Good, Nancy

رش‍د

۱۳۸۱

۳

ن‍گ‍اه‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ از داوطل‍ب‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍ده‌ در آزم‍ون‌ س‍راس‍ری‌ س‍ال‌ ۱۳۷۵ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍ش‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌

 

س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌

۱۳۷۹

۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍وان‍ان‌ روس‍ی‍ه‌: س‍ازن‍دگ‍ان‌ و س‍اخ‍ت‍ه‌ش‍دگ‍ان‌ ی‍ک‌ م‍ل‍ت‌

پ‍ی‍ل‍ک‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ه‍ی‍لاری‌، -۱۹۶۴ Pilkington, Hilary

ن‍س‍ل‌ س‍وم‌

۱۳۸۰

۵

روش‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ رف‍ت‍ار ب‍ا ک‍ودک‍ان‌

دری‍ک‍ورس‌، رودل‍ف‌، م‌ ۱۹۷۲-۱۸۹۷ Dreikurs, Rudolf

ث‍ام‍ن‌ الائ‍م‍ه‌(ع‌)

۱۳۸۱

۶

اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ و س‍ب‍ک‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ج‍وان‍ان‌

 

ن‍س‍ل‌ س‍وم‌

۱۳۸۱

۷

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌: م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

 

س‍ازم‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌

۱۳۷۸

۸

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌: م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌

 

س‍ازم‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزی‌

۱۳.xx

۹

اب‍ت‍ک‍ار م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌(NICP) دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌

ب‍ی‍ل‍ی‌ م‍وری‍ا، ج‍روBillimoria, Jeroo

ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ (ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د)

۱۳۸۲

۱۰

چ‍را ک‍ودک‌ دروغ‌ م‍ی‌گ‍وی‍د؟

س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، -۱۳۴۷

ه‍ان‍ر

۱۳۷۹

۱۱

س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ در ام‍ور ج‍وان‍ان‌

 

س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ ج‍وان‍ان‌

۱۳۸۵

۱۲

پ‍وش‍ش‌ و ح‍ج‍اب‌ روی‍ک‍ردی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌پ‍ور ن‍ادری‌، ع‍ل‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۸۹

۱۳

اخ‍لاق‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در اس‍لام‌ و ج‍ه‍ان‌ غ‍رب‌

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۸ -۱۳۵۸ Mutahhari، , Murtaza، ba، a01

ص‍درا

۱۳۷۴

۱۴

ف‍ق‍ط دخ‍ت‍ران‌ ب‍خ‍وان‍ن‍د...

ع‍س‍گ‍رپ‍ور، م‍وی‍د

ی‍اس‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌

۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 


©2020 HozehHonari. All Rights Reserved