Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  11:22 صبح ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
تعداد بازدید  :  1194
Print
   
3؛گفتگوباهمسر سیاوش دیهیمی

3؛گفتگوباهمسر سیاوش دیهیمی
     شماره : 3
     گفتگو با خانم مهین مجیدی؛ همسر آقای سیاوش دیهیمی
     موضوع آسیب شناسی هنرمندان
 
·        با تشکراز شما، درشروع لطفا خودتان را معرفی کنید؟
     من مهین مجیدی متولدسال 1329و اهل کرمانشاه، و ساکن همدان هستم. دارای دیپلم ادبی، بازنشسته آموزش و پرورش همدان و دارای دو فرزند دختر هستم.  
 
·        شما قبل از ازدواج با آقای دیهیمی با هنرآشنایی داشتید؟
     کم وبیش شعروموسیقی را دوست داشتم و در فرصتهایی که پیش می آمد به مطالعه شعرمی پرداختم وکمی هم به نقاشی علاقمند بودم.هرجا که اجرای موسیقی ایرانی بود میرفتم وگوش میدادم.
 
·        نحوه آشنایی شما با آقای دیهیمی به چه صورت بوده است؟
     ما نسبت فامیلی داشتیم ورفت وآمدهای خانوادگی زمینه ی آشنایی ما را فراهم کردوبر اساس این آشنایی کم وبیش  با خلق وخوی ایشان وشخصیتشان آشنا شدم وتنها معیار من برای ازدواج با ایشان اخلاق ورفتار پسندیده ایشان بوددر آن زمان من محصل بودم اما ایشان دانشجو بودند والان حدود37سال است که با هم زندگی می کنیم .
 
·        بعد از ازدواج باایشان به هنر موسیقی گرایش پیدانکردید؟
     نه فقط برای ایشان مشوق بودم وخودم در آموزش وپرورش مشغول به کار بودم البته به پیشنهادایشان این کارراانتخاب کردم
 
·    نحوه تعامل یک هنرمند با خانواده وتاثیرگذاری او در تربیت فرزندان به چه صورت است؟
     تاثیر زیادی دارد الان دختربزرگ من تارودخترکوچکم سه تار می زند.نقش من هم در خانه این بودکه مواظب باشم  مانعی برای پیشرفتشان وجودنداشته باشد مثلا زمانهایی که تمرین داشتندویادرسفر بودنددر هر حال پشتیبانشان بودم.دررابطه با تربیت فرزندان البته تربیت اولیه و زیربنایی بیشتر به عهده ی مادران است اما همسرمن درهدایت وراهنمایی وحرکت بچه ها همیشه یاور من بوده اند وهمچنین ایشان در خانه بهترین مشاور همه ی ما هستند.ازآنجائیکه هردوی ما معلم بودیم و رشته اصلی شوهرم روانشناسی وعلوم تربیتی است .درمورد رابطشان با بچه هابسیار عالی هستند از نظرمحبت، درس ،مشورت واز همه لحاظ بابچه هادوست ورفیق هستند.
·    از نظر شما چه عواملی در رشدوشکوفایی ویاعدم پیشرفت هنروهنرمند درارتباط باخانواده واجتماع موثر هستند؟
     در درجه اول خانواده نخستین ومهم واحد اجتماعی است وزیربنای اندیشه،رفتاروهمه ئخصوصیات افرادتابع فرهنگ خانواده است وفردسرمایه یاولیه ی خودرااز خانواده میگیردکه این قضیه دراجتماع نیز تاثیرفراوانی دارد. مدرسه نیز نهادی بزرگ واثر گذار است مجموع این عوامل فرهنگی در جامعه اثرگذاراست وباعث رشدفردمیشودازجمله دوستان، رسانه، محیط کارودیگرعوامل مثل محیطی آرام ،همپای هنرمند راه رفتن و مخالفت نکردن با اودرراه پیشرفت هنراست واینکه هیچگونه نظرمخالفی بااو وجود نداشته باشد اینها است که باعث پیشرفت میشود.
 
·        در اجتماع چه عوامل موثر است؟
     مردم باید برای هنرمند ارزش واحترام قائل شوندبه شرط آنکه خودهنرمندان نیز هنرواقعی را بشناسند البته هنرمند واقعی کسی است که ازنظر رفتار و متانت دربرخوردبا اجتماع نمونه باشد.کلیه این عوامل موثر هستند.
 
·        ویژگی واستعدادهنری وراههای شکوفاشدن آن چیست؟
     زمینه هنر یک موهبت خدادادی است که در برخی آدمها به ودیعه گذاشته شده است وبایستی ابتدا در خانه کشف وپرورش داده وبعددر جامعه شکوفا شودواین ما هستیم که بایدبه شکوفایی آن بپردازیم.در واقع استعداد هنری شوهر من نیز در خانواده او کشف شده بود.
رابطه اقتصادی خانواده بارشد هنرمند چطور است؟
 
·        هنر وسیقی شغل اول آقای دیهیمی است؟
      نه ایشان فرهنگی هستندوهیچگونه وابستگی مالی واقتصادی به هنر نداشتندوهنرشان را نفروختندسالهای قبل از انقلاب که به کلاسهای فرهنگ وهنرمیرفتند رایگان تدریس میکردندالان هم که تدریس میکنند فکر نمیکنم درآمد آنچنانی داشته باشندوهمیشه هدفشان فقط تربیت جوانان در رشته های هنری بوده است .والان هم بازنشسته آموزش پرورش در رشته روانشناسی وعلوم تربیتی هستند.مسئله دیگر اینکه رشد هنر هنرمند تابع تربیت خانوادگی است ویکی دیگر ازعوامل فراهم بودن امکانات اولیهاست.طبیعی است که کار هنرمند بخش عمده ای از وقت اورا اشغال میکندواین کمبود وقت مانع شکوفایی هنرمیشود مگر اینکه کارهنرمند ارتباط مستقیم باهنر او داشته باشد.
 
·        برداشت کلی شما ازهنروهنرمند چیست واینها را چگونه ارزیابی می کنید؟
     همانطور که گفتم هنر موهبتی الهی است وهنرمند فردی است که براساس اندیشه وذوق خدایی به تولید اثر هنری میپردازد وبه همین لحاظ نسبت به آدمهای عادی دارای امتیاز وبرتری است.
 
·        چه عواملی را آفت وآسیب برای هنروهنرمند می دانید؟
     در درجه ی اول غروروخودپسندی، ضعفهای اخلاقی، نداشتن تمرین ومطالعه ،درجازدن ، عوامل بیرونی از قبیل  دغدغه های مالی یعنی محیط باید طوری باشدکه امکانات تمرین درآن وجودداشته باشدوهنرمندان باید مواظب باشند که فریب ظاهر افراد را نخورند.
 
·        دیر یا زود معروف شدن هنرمند چه مزایا و چه معایبی می تواند داشته باشد؟
     شهرت هم میتواند مطلوب وهم دردسرساز باشد.دیر یازود معروف شدن هنرمند به تلاش او وشرایط زمان ومکان بستگی دارد. مهم این است که هنرمند به نقش هنر احترام بگذاردوهدفش رسیدن به کمال باشد نه کسب شهرت.به هر حال شهرت در حدواندازه ی تلاش هنرمند به وجود می آیدوشرط مهم این است که هنرمند فریب شهرت بخصوص شهرت کاذب را نخوردودر غیر این صورت خود این مورد میتواند مانع رشد هنرمندوآسیبی برای او داشته باشد.شهرت باعث میشود یک عده افراد از هنرشان دور شوندوبه اصطلاح خودشان را گم کننددر این صورت نمیتوانند موفق باشند.درمورد آقای دیهیمی باید بگویم که ایشان در برخورد با اجتماع، مردم واطرافیان رفتار خیلی خوبی از خود نشان داده اند به همین دلیل همه اطرافیان به خوبی از ایشان یاد میکنندو ایشان همیشه در بین مردم مشهورومحبوب بوده اندومورد تحسین مردم قرار گرفته اند واین باعث افتخار ما بوده است وتا به حال هیچ گونه عواقبی برای ما نداشته است .
 
·    ویژگیهای یک هنرمند را از نظر اخلاقی، فرهنگی، هنری روحی روانی بگویید؟
     هنرمند باید دارای همه ی ویژگی های ارزشمند انسانی در اخلاق ،رفتار،کردار و گفتارباشدواین عوامل همه همپای هنر او رشدی یابندوماندگاری نام هنرمند وابسته به این خصوصیات است.سلامت اخلاقی هنرمند، برخورد خوب چه درخانواده وچه دراجتماع ، مهبان ومحبوب بودن هنرمند. مثلاآقای دیهیمی دربین همه فامیل بسیار مورد احترام ومحبت هستند وبرای خود من نیز فوق العاده مورد احترام هستند. ازخصوصیات دیگرایشان راستگویی وصداقتشان درکاروزندگی است. بی نهایت با محبت وبا بچه ها دوست وبسیار صبور وآرام هستند. تنها عاملی که بیشترباعث عصبانیت ایشان میشود صادق نبودن افراد است. در زمانی که عصبانی هستند یکی ازماحتماً کوتاه می آییم وگذشت می کنیم و درچنین شرایطی خیلی سریع خشم ایشان  فروکش میکند.
 
·        به نظر شمایک هنرمند در زمان خودش باید درک شود؟
     حتماً باید درک شود درگذشته دلیل ناشناخته بوندن هنرمندان محدودیت وسایل ارتباطی بوده است. تحمل سختی ها و بود و نبود ازجمله عواملی است که درخانواده باعث درک هنرمند می شود وازنظر اجتماع اینکه هنرمندان تا زنده هستند بایدمعرفی شوند وبعد ازنبود آنها، فایده ای ندارد. نقش نهادهای فرهنگی در رابطه با کارآقای دیهیمی وچگونگی فراهم کردن امکانات مناسب  برایشان چطوربوده است؟ نقش نهادهای فرهنگی ساختن بهتر مناسب وامکانات برای فعالیتهای هنری وحمایت ویاری رساندن به هنرمندان است واینکه شرایطی رافراهم بیاورد که هنرمندان با آسودگی خاطر به خلق آثارخود بپردازندوراه را برای پیشرفتشان بازگذارندو برنامه های مناسب برایشان ترتیب بدهند. مثلاً درکارموسیقی محلی را دراختیارشان بگذارند که بتوانندآن با گروهشان تمرین کنندو محیط آرام برایشان آماده کنند، هنرمندان بایدازلحاظ اقتصادی تأمین شوندومحدودیتی نداشته باشد. اجرای موسیقی برای هنرموسیقی محدودیت دارد. مثلاً در رسانه ی ما تلویزیون صدای نی پخش میشودو ما می شنویم خودنی را نمی بینم واین یعنی محدودیت برای هنرموسیقی. درکل همه باید با هنرمند همکاری کنندتااو درکارش موفق باشد.
 
·        چه راههایی برای پیشگیری ازآسیبهایی که به هنرمند می رسد وجود دارد؟
     ترتیب صحیح وهمه جانبه ی هنرمند به وسیله خانواده ،مدرسه وجامعه زیرا به وسیله این واحدها است که می توان  ازهنرمند فردی با ویژگی های صحیح وارزشمند انسانی ،استوار ،پوینده، آرمان خواه وفردی با ویژگی های خاص ساخت.
 
·    درپایان بفرمایید یک اثرهنری خوب چه زمانی تولید می شود وچه امکانات وشرایطی باید فراهم باشدتا یک اثر هنری به وجود بیاید ؟
    اولا هنرمندباید به درجه ی مطلوبی ازهنرخویش رسیده باشدودرثانی دغدغه های معیشتی مانع حرکت اونباشد هنرمند بایدازآرامش ومتانت روحی بهره مند بوده وعشق به هنر وانگیزه های مطلوب درونی دراو وجود داشته باشد زیرا این مواردباعث ایجاد اثر هنری، درنهاد واندیشه ی هنرمندمی شود با تشکرازاینکه لطف کردید.    
 

نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال